สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เอกลักษณ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คือ การให้บริการสารสนเทศแก่บุคลากร นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และบริการวิชาการแก่สังคม อีกทั้งมีความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายสารสนเทศ ท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้สื่อทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขยายการให้บริการวิชาการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยในด้านการบริการสารสนเทศนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น

แหล่งเรียนรู้ทันสมัย  เทคโนโลยีก้าวไกล  ล้ำเลิศในคุณภาพบริการ  สานความรู้สู่ชุมชน