ก้าวแรกสู่ Digital Collections สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวิสัยทัศน์ที่จะนำห้องสมุดพัฒนาไปสู่ e-Library ที่สมบูรณ์ทรัพยากรทรงคุณค่า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ จากทุกหน่วยงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่าน บูรพาจารย์ ศิษย์เก่า หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย หากท่านมีเอกสาร ที่เห็นว่ามีประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัย และอนุชนรุ่นหลัง โปรดมอบให้ ทรัพยากรทรงคุณค่าเป็นตัวแทนในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาเอกสารนั้นไว้ เป็นข้อมูลในการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ต่อไปในอนาคต

สถานที่ติดต่อเพื่อมอบเอกสารและให้คำแนะนำ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000