การเตรียมต้นฉบับบทความ

 1. พิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Word กระดาษขนาด A4 ระยะขอบกระดาษทั้ง 4 ด้าน ขนาด 1 นิ้ว จัดรูปแบบเนื้อหาเป็น 1 คอลัมน์ พร้อมระบุหมายเลขหน้าในตำแหน่งมุมขวาล่าง จำนวนไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ พร้อมบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีคําสําคัญไม่เกิน 5 คํา
 2. ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK หรือ TH Sarabun New
 •  ชื่อบทความใช้ตัวอักษรขนาด 18 point แบบหนา
 •  บทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบธรรมดา
 •  หัวข้อใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบหนา
 • เนื้อเรื่องใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบธรรมดา
 • เอกสารอ้างอิงใช้ตัวอักษรขนาด 14 point แบบธรรมดา
 • ภาษาญี่ปุ่นใช้ตัวอักษร MS Mincho 10 พอยท์
 1. การเว้นวรรค
 • การเว้นวรรคให้เคาะแป้นเว้นวรรค (Space bar) เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • การย่อหน้าหรือการเว้นวรรคที่ระยะห่างกว่าปกติให้ใช้การตั้งระยะวรรคด้วยขนาดแท็บ (Tab)
 • การพิมพ์ข้อความภาษาไทยสลับกับภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น และตัวอักษรกับตัวเลขให้เว้นวรรค 1 ครั้ง
 1. องค์ประกอบและรูปแบบการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร ดูรายละเอียดใน https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsn