ส่งบทความที่นี่

ข้อระมัดระวัง

  1. บทความที่นําเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ หรือนําเสนอในที่ประชุมใด ๆ มาก่อน
  2. ผู้นําเสนอบทความต้องเป็นสมาชิกสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย (ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://jsat.or.th/)
  3. บทความนําเสนอในการประชุมวิชาการฯ และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้ตีพิมพ์ในวารสาร jsn Journal ฉบับพิเศษ (TCI กลุ่ม 1)

 

กำหนดการส่งบทความและสิทธิประโยชน์พิเศษ

กำหนดการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ รอบที่ 1 : 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2561รอบที่ 2 : 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2561

ผู้ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ รอบที่ 1 ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ ดังนี้

  1. บริการรถโค้ชปรับอากาศ รับ-ส่งระหว่างกรุงเทพ-นครราชสีมา พร้อมอาหารและเครื่องดื่มตลอดการเดินทางทั้งขาไปและขากลับ
  2. สนับสนุนที่พัก 2 คืน 28-29 พ.ย. 2561 พร้อมอาหารเช้าและอาหารเย็น
  3. ยกเว้นค่าลงทะเบียน 2,000 บาท