การอบรม “เจาะลึกการใช้งาน Google Drive และ Google Drive File Stream” 

ในวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องสาธิตชั้น 5  อาคารสำนักวิทยบริการฯ  

โดย วิทยากร อ.สวรรค์ ดวงมณี

ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการใช้งาน Google Apps for Education