Admin

Admin

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกไอที 2019 ในโครงการ Cisco Network Academy : IT Trends ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิ์ในการเรียนการสอนและการทำงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ 
1) Digital Transformation and Digital Education 
2) Blockchain Application: The new management instrument and transformation 
3) MOOC 
4) Cisco collaboration for Education 
Workshop 3 หัวข้อ 
งานออกบูธนิทรรศการจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

ลงทะเบียนได้ที่
bit.ly/2C1GFbH

ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วมโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อร่วมคัดเลือกหนังสือใหม่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการช่องทางออนไลน์ได้ที่ http://www.gg.gg/d8o55 หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ “เล่มไหนอยากอ่านเราจัดให้” หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 โทรศัพท์ภายในหมายเลข 2321, 2322 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562 รับจำนวนจำกัด นักอ่านชาวราชภัฏห้ามพลาด เตรียมตัวไปซื้อหนังสือดีๆ ราคาโดนใจกันได้เลย

 

เมื่อวันที่ 12 และ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม แฟ้มสะสมงานด้วย E-Portfolio ,Google Calendar และ Google Sties ให้กับบุคลากรภายในกลุ่มงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถโปรแกรม e-portfolio ในการเก็บรวบรวมผลงานและจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนได้ ตลอดจนให้บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้ Google Calendar และ Google Site ในการเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงานประจำวันในรูปแบบของระบบอิเลคทรอนิกส์ได้ ซึ่งการอบรมครั้งนี้้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ คุณวีระพล ปุ้ยกระโทก และคณะให้ความรู้ในการใช้ E-Portfolio และคุณกอบแก้ว บุญกลาง กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความรู้การใช้ Google Calendar และ Google Sties ความรู้ที่ได้รับทั้ง 2 หัวข้อการอบรม บุคลากรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการปฏิบัติการประจำวัน

 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งมอบถุงกระดาษสำหรับบรรจุยาสำหรับโรงพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลจิตเวช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปบริการแก่ผู้ป่วยต่อไป ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อรณรงค์การลดการใช้ถุงพาสติกในชีวิตประจำวันและสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Green and Smart University) โดยได้รับความร่วมมือจากมือร่วมใจ จากจิตอาสาชาวราชภัฏนครราชสีมา ช่วยกันประดิษฐ์ถุงใส่ยาเพื่อผู้ป่วยในครั้งนี้

 

เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2562  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์กนิษฐา  พุทธเสถียร  ส่งนักศึกษาฝึกงานชาวจีน  จำนวน 2  คน  ได้แก่ น้องกล้วยไม้ และน้องลิลลี่  มาช่วยในการคัดแยกหนังสือ   ถอดความชื่อเรื่อง และให้ความหมายของชื่อเรื่องของหนังสือภาษาจีนที่ได้รับอภินันทนาการมา จำนวน  94 ชื่อเรื่อง 116 เล่ม เพื่อที่บรรณารักษ์จะได้จัดทำฐานข้อมูลและนำออกให้บริการต่อไป  จึงขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ครั้งนี้

วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562 08:50

กิจกรรมเนื่องในวันราชภัฏ ปี 2562

เมื่อวันที่ 14 - 15 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันราชภัฏ ปี 2562 ขึ้น  โดยมี ผศ.ดร. สุภาพ ผู้รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวันราชภัฏ ในครั้งนี้ โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้

1.  กิจกรรม ปลอดค่าปรับ โดยได้รับความสนใจจาก อาจารย์ นักศึกษา เป็นจำนวนมาก โดยผู้ใช้สามารถนำหนังสือที่เกิดกำหนด มาส่งคืนห้องสมุด โดยไม่เสียค่าปรับใดใดทั้งสิ้น

2.  กิจกรรมพับถุงยา เพื่อบริจาคโรงพยาบาล ในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสร่วมกันพับถุงยา พร้อมทั้งแต่งแต้ม เติมสีสัน และเขียนข้อความเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย โดยบรรยากาศ เต็มไปด้วยความอบอุ่น และสุขใจที่ได้มีโอกาส ร่วมทำบุญด้วยกันในครั้งนี้ (กิจกรรมมีถึงสิ้นเดือน ก.พ. มาพับได้เรื่อย ๆ นะคะ)

3. กิจกรรมบอกรักราชภัฏ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีโอกาศเขียนการ์ด บอกรักสถาบันอันเป็นที่รัก

นามว่า ราชภัฏ ซึ่งน้อง ๆ ก็ได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อสถาบัน ได้อย่างน่าประทับใจ

 

นี่คือกิจกรรมส่วนหนึ่ง ที่ทางห้องสมุดได้จัดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริกาารทุกท่าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมเหล่านี้ จะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์อันดี ระหว่างห้องสมุด และผู้ใช้บริการ ให้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น นึกอะไรไม่ออก หาหนังสือไม่เจอ อยากได้หนังสือ เล่มไหน อยากค้นคว้างานวิจัย ไม่รู้จะปรึกษาใคร มาห้องสมุดได้นะคะ เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการด้วยความเต็มใจค่ะ ^^.

ประกาศวันหยุดสำนักวิทยบริทบริการฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 19 ก.พ. 2562 เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 22 ก.พ. 2562 เนื่องจากบุคลากรสำนักวิทยบริการเข้าร่วมกิจกรรม KM Day ครั้งที่ 2 และกิจกรรมประเมินภาวะความสุข ของบุคลากร ขออภัยในความไม่สะดวก

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้ทำพิธีเปิดจัดกิจรรม DIY Diary : ประดิษฐ์ของขวัญแทนใจ รับวันวาเลนไทน์ (สมุดทำมือ ครั้งที่ 2) โดยการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากการปฏิบัติงานของหน่วยซ่อมบำรุงฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และสำหรับผู้ที่สนใจ หรือกำลังมองหาของขวัญวันวาเลนไทน์ ที่ทำเองได้และถูกใจผู้รับ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณหน้าลิฟท์ชั้น 3 สำนักวิทยบริการฯ หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/mVgzMh (Free ตลอดงานจ้า) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานเทคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4400-9009 ต่อ 2333, 2331, 2332

 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้งาน Google Calendar ในการปฏิบัติ ให้กับบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 7 คน ณ ห้องสาธิต 1ั ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23) การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถอำนวยความสะดวก ลดเวลาในการทำงาน และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ การอบรมในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ในการประยุกต์ใช้ Google Calendar ในการปฏิบัติการ การสร้างปฏิทินกิจกรรม การสร้างการนัดหมาย และการแจ้งเตือนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าอบรมทุกคนมีความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานได้

ดาวน์โหลด Liberty Link Mobile Apps for NRRU Library ได้แล้วในวันนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Play Store โดยค้นหาคำว่า "Liberty Link" 
บริการของ Apps
1. ค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด
2. แสดงรายการทรัพยากรใหม่
3. ดูประชาสัมพันธ์และข่าวสารของห้องสมุด
4. ตรวจสอบรายการยืม-คืน กำหนดส่งคืนทรัพยากร หรือรายการที่เกินกำหนดส่งได้
5. ยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ (Renew) ทรัพยากรที่ยังไม่เกินกำหนดส่ง
6. ดูการแจ้งเตือนจากห้องสมุด

หน้าที่ 1 จาก 21