Admin

Admin

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอเชิญชวนนักอ่าน และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม

NRRU Book Fair 2019 (อ่าน...อิ่ม… ปี2)

ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณ ลานชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร36)

 ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย เช่น

     การออกร้านจำหน่ายหนังสือ และ E-book มากกว่า 20 ร้านค้า

     ร่วมเสวนากับนักเขียน ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต ได้แก่ คุณอนุชิต คำน้อย ซึ่งเป็นนักเขียน และเจ้าของ facebook fanpage : คิ้วต่ำ

     กิจกรรมเล่าเรื่องจากหนังสือ

     กิจกรรม Woorkshop DIY Diary (การประดิษฐ์สมุดทำมือ)

     กิจกรรม Woorkshop DIY สายบุญ : 1. งานสานจากพลาสติก 2. งานศิลป์จากริบบิ้น

     กิจกรรม Woorkshop : ชูชิ เมนูยอดฮิตสไตล์ญี่ปุ่น

     กิจกรรม Book market (ตลาดนัดหนังสือมือ2)

     และพบกับการออกร้านจำหน่ายอาหาร และสินค้า OTOP มากกว่า 40 ร้านค้า

 แล้วพบกันนะคะ ^ ^

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/qZCQHx

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเพื่อดำเนินการบริหารจัดการครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยเชิญตัวแทนคณะภายในมหาวิทยาลัยที่เสนอขอจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23)  โดยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ชี้แจงการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งแต่กระบวนการจัดสรรครุภัณฑ์       การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (TOR) การตรวจรับ การส่งมอบและการเบิกครุภัณฑ์ไปใช้ได้อย่างถูกต้องตรงตามหน่วยงานและสถานที่ใช้งานจริง ซึ่งจะทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยต่อไป.....

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2561 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อยุคดิจิทัลด้วย Motion Infographic” ณ ห้องสาธิต1 ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

โดยได้รับเกียริตจากวิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ได้แก่ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล      รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ วสันต์  อุทัยเลี้ยง  หัวหน้างานพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสยาม โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ โปรแกรมในการผลิตสื่อยุคดิจิทัลด้วย Motion Infographic อันได้แก่โปรแกรม Edrow Max, Powtoon และ Animaker อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานผลิตสื่อ เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร ต่อไป

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถผลิตสื่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 2. สามารถทำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ 3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการผลิตสื่อกับบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1cO69KmbKS3X1uWulApyjzzV3U9sETwWN

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ได้จัดการประชุมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณบดีคณะวิทยาการการจัดการ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตัวแทนอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งร่วมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามสาขาวิชา ร่างแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกิจกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการสืบค้นสารสนเทศและการเขียนบรรณานุกรมสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มทักษะในการค้นหาสารสนเทศ นักศึกษาสามารถแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และสามารถเขียนบรรณานุกรมได้อย่างถูกต้อง

เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2561 กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการสัมมาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งพิมพ์และการสงวนรักษาสิ่งพิมพ์ในรูปแบบดิจิทัล (Conservation and Digitize) และศึกษาดูงาน ณ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดได้รับองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งพิมพ์ และการสงวนรักษาสิ่งพิมพ์ในรูปแบบดิจิทัล และนำองค์ความรู้เพื่อมาพัฒนางานด้านจดหมายเหตุและข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่นต่อไป

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักวิทยบริการฯ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน และอาจารย์ จาก Yuxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จำนวนทั้งสิ้น 44 คน  โดยมีอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม  กิจกรรมในวันนี้นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบ ข้อควรปฏิบัติ รวมไปถึงบริการต่างๆ ของสมุด และได้เดินชมห้องสมุด เพื่อศึกษาเรียนรู้และเข้าใช้บริการในโอกาสต่อไป

ประกาศ วันปิดให้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ประจำเดือนสิงหาคม 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 8 ธันวาคม 2561 ดังนี้ค่ะ

วันจันทร์ - วันเสาร์ เปิดให้บริการในเวลา 08.00 น. -18.30 น.

และวันอาทิตย์ เปิดให้บริการในเวลา 08.00 น. - 16.30 น.

ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และตามประกาศของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 กลุ่มงานโสตทัศนูปกร์และพัฒนาสื่อมัลติเมีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบผลิตสื่อวิดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ ห้องประชุมสุวัจน์  ลิปตพัลลภ 1 ชั้น 3 อาคารยุพราชเบญจมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปนัดดา  บุญพาวัฒนา  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 11 แห่ง การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางการผลิตสื่อวิดีทัศน์ DLTV ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีมาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการทำงานของกลุ่มผู้ผลิตสื่อวิดีทัศน์ DLTV

หน้าที่ 1 จาก 17