Admin

Admin

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน : Rerun of Google Apps Training 
หัวข้อแรก "การสร้างสรรค์ผลงานด้วย Google Form" ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่แบบสอบถาม แบบประเมิน แบบสำรวจ ใบรับสมัคร ตลอดจนสามารถสร้างแบบทดสอบออนไลน์ได้ การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โมบายเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน ในวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความรู้ความเข้าใจการใช้โปรแกรมและ Applications บน iPad และ Mac OS ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในการใช้ Application ต่าง ๆ บน iPad เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้เรียนรู้วิธีการเขียน App อย่างง่ายด้วยภาษา Swift บน MacBook

หน่วยซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม DIY Diary (ประดิษฐ์ของขวัญแทนใจรับวันวาเลนไทน์) ในวันที่ 4-10 ก.พ. 2562 ณ บริเวณห้องโถงชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่ะ

ลงทะเบียน online ได้ที่ https://goo.gl/mVqzMh

 

 

ขอเชิญชวนนักอ่านทุกท่าน เข้าใช้บริการ ebook ของหอสมุดแห่งชาติ
หอสมุดแห่งชาติมีระบบ ebook แล้ว สามารถเข้าไปสมัครสมาชิกแล้วเลือกหนังสืออ่านได้เลย ดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านก็ได้ สามารถเข้าผ่านเฟซบุ๊กได้ เชิญชวนเพื่อนนักอ่านเข้าไปดูเลยค่ะ
ใช้งานได้ที่ เว็บไซต์ https://goo.gl/Rkpzf9
รายละเอียดเพิ่มเติม : คู่มือการใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของผู้ใช้งาน
ดาวน์โหลดได้ที่ https://goo.gl/M5vzpp

 

เมื่อวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสาธิต 1 ชั้น5 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนามัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และโปรแกรมการตัดต่อเพื่อการสร้างสื่อวีดีทัศน์ให้แก่ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นางสาวณัฐภาวี รอดสนใจ และนายปริญญา นาที นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ในครั้งนี้

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โมบายเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน : Learning with iPad and Mac ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ซึ่งแบ่งเป็น 2 รอบได้แก่

รอบเช้า หัวข้อ Learning with iPad
รอบเช้า หัวข้อ Learning with Mac
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
สร้างสื่อการเรียนการสอนได้อย่างง่าย ๆ ด้วย iPad และ Macbook
ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ตามลิงค์นี้ค่ะ
https://goo.gl/kNfN9C

 

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสืนค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัทนิวโนเลจ อินฟอร์เมชั่น จำกัด โดยมี
อาจารย์สุเกษม  อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม  และมีคณะอาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์

1.  science direct  

2.  cambridge university press  

3. worldscientific

 

และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น e book ที่ได้จัดซื้อมาเพื่อบริการผู้ใช้บริการทุกท่าน

การขอใช้ห้องประชุมและห้องสาธิต

1. ตรวจสอบการใช้ห้องผ่าน Calendar

2. ติดต่อขอใช้ห้องประชุม ผ่านเจ้าหน้าที่ ได้ที่เบอร์ 2351

 

ห้องสาธิต 1 ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23)

รายละเอียดห้องประชุม

ห้องสาธิตชั้น 5 เป็นห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่นั่ง ติดตั้งระบบ diskless เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม มีระบบเครื่องเสียง จอรับภาพ และโปรเจคเตอร์ไว้คอยบริการ

 

ห้องประชุมทิวสน  ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23)

รายละเอียดห้องประชุม

ห้องประชุมรูปตัวยู พร้อมระบบไมค์การประชุมจำนวน 30 ที่นั่ง มีเครื่องเสียง จอภาพ และโปรเจคเตอร์

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอบรมการสืบค้นฐานข้อมูล eBook”  จากสำนักพิมพ์ Science Direct , World Scientific และ Cambridge University Press ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ เคมี คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การเงินและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ

 

   โดยจัดอบรมในวันที่  18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสาธิต1 ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ได้ที่ https://goo.gl/W1iebF

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน : Rerun of Google Apps Training ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ Google Apps for Education ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างโอกาสในความก้าวหน้า  โดยแบ่งออกเป็น ๓ หัวข้อ ได้แก่

๑)  การสร้างสรรค์งานด้วย Google Form  รับจำนวน ๓๐ คน

๒)  การนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย Google Calendar  รับจำนวน ๓๐ คน

๓)  การสร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Google Sites รับ จำนวน ๓๐ คน

ท่านสามารถเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อดังกล่าว ได้มากกว่า 1 หัวข้อ 

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ https://goo.gl/8FLKo4 หรือลิงค์ QR-Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

และขออนุญาตปิดรับสมัครหากมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด

หน้าที่ 1 จาก 20