Admin

Admin

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 -11.30 น.  รศ. ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบการให้บริการสถานที่และห้องประชุมของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ebook ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ เคมี คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การเงินและการจัดการ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ โดยสืบค้นได้ที่ www.arc.nrru.ac.th หรือ โดยสืบค้นผ่านเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

 

Science Direct สืบค้นที่ https://www.sciencedirect.com/

World Scientific สืบค้นที่ https://www.worldscientific.com/

 

Cambridge University Press สืบค้นได้ที่ https://www.cambridge.org/core/

 

เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561  กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรม ตามความต้องการของผู้รับบริการ จากกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีฯ ในการให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์สร้างสื่อวีดิทัศน์อย่างง่าย ให้กับยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยได้จัดกิจกรรมดังนี้คือ 1.ให้ความรู้และเทคนิคต่างๆในการใช้ Smartphone บันทึกวีดิทัศน์  2. ให้ความรู้ในการตัดต่อวีดิทัศน์อย่างง่าย มีนายวิชญะ วิชากุล และนายปริญญา นาที นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ซึ่งทางนักศึกษาโครงการยุวฑูตมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะได้นำความรู้ ไปสร้างสื่อวิดิทัศน์ในหัวข้อที่กองวิเทศสัมพันธ์ตั้งไว้ คือ    Green University” ต่อไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ สัปดาห์ห้องสมุด Library of thing…service mind

ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การเปิดโลกกิจกรรมของกลุ่มงานบริการสารสนเทศ ทั้งหมด 12 กิจกรรม และกิจกรรมการแข่งขันเพื่อชิงรางวัล พร้อมเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีการแข่งขันดังนี้

 1) การแข่งขันโต้วาที ญัตติ หนังสือเล่ม ดีกว่า e-book 

 2) การแข่งขันจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

 3) การแข่งขันสืบค้นฐานข้อมูล OPAC

 4) การแข่งขันประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ มุมโปรดบอกต่อ

 5) การค้นหา Super reader & ขวัญใจห้องสมุด

 6) กิจกรรมพับถุงยา เพื่อชายแดน

 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ได้จัดเวทีเพื่อการเสวนาของนักเขียนรุ่นเยาว์ เจ้าของผลงานหนังสือ “เรไร รายวัน” ได้แก่ ด.ญ. เรไร สุวีรานนท์ ในหัวข้อ “เริ่มต้นการอ่านสู่งานเขียน” ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

สำเร็จลุล่วง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ประธานกรรมการ  ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์  โชรัมย์  อาจารย์ศศิธร หวังค้ำกลาง และนายธนัช แววฉิมพลีกุล ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพฯ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ ห้องประชุมทิวสน อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ แนะนำ ในการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ เป็นอย่างดี ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย นำโดยท่านอาจารย์ภณิดา  แก้วกูร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ไปโรงเรียนบ้านค่ายทะยิง ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์เทคนิคการสอน Active learning  ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดียิงจาก นางประภาภรณ์  ถีสูงเนิน นายองอาจ  วิชัยสุชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมาเขต 5  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะ พร้อมด้วยคุณครู นักเรียนและชาวบ้าน ที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำจนบรรลุเสร็จ สิ้นกระบวนการ ซึ่งขอบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง

เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่บันทึกเทปโทรทัศน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อ ผลิตวีดิทัศน์เทคนิคการสอน  PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : สรรสร้างหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมการเรียนรู้ (OSOI : ONE SCHOOL ONE INNOVATION)โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านดร.สุนทรี ศิริอังกรู ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียน คุณครู นักเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Library of thing…service mind ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจอย่างหลากหลาย อาทิ การเปิดโลกกิจกรรมของกลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ที่ผ่านมา ทั้งหมด 12 กิจกรรม และมีการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลต่าง ๆ มากมายพร้อมเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีการแข่งขันดังนี้ 

1) การแข่งขันโต้วาที ญัตติ หนังสือเล่ม ดีกว่า e-book ? 

2) การแข่งขันจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ 

3) การแข่งขันสืบค้นฐานข้อมูล OPAC 

4) การแข่งขันประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ มุมโปรดบอกต่อ 

5) การค้นหา Super reader & ขวัญใจห้องสมุด และ 

6) กิจกรรมพับถุงยา เพื่อชายแดน

และสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ รับชม รับฟังการเสวนา กิจกรรมกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด Library of thing…service mind ได้จัดเวทีเพื่อการเสวนาของนักเขียนรุ่นเยาว์ ด้วยวัยเพียง 9 ขวบ เจ้าของผลงานหนังสือ “เรไร รายวัน” ได้แก่ ด.ญ. เรไร สุวีรานนท์ ในหัวข้อ “เริ่มต้นการอ่านสู่งานเขียน”

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยความร่วมมือจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการเป็นสถานที่รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการหนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคนโคราช และจังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักและรักษาสืบต่อไป

ทุกท่านสามารถเข้าใช้บริการ ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ เปิดให้บริการในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หยุดพักเที่ยงเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. (หยุดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ เจ้าหน้าที่ให้บริการห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๐๕๖๔๒๕

 

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 และเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 12 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561

ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการ หรือ นางสาวศิริพร หาญพิชัย หมายเลขโทรศัพท์ 095-6024489

คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

หน้าที่ 1 จาก 18