Admin

Admin

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง จากกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดการใช้กระดาษในการประชุม การอบรมในครั้งนี้ ได้มีการแนะนำการแปลงกระดาษให้อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิสก์และมีการนำโปรแกรมประยุกต์ ได้แก่ Google Site มาบริหารจัดการเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนมีความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและใช้ในการจัดประชุมได้

 

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมี รศ.ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม โดยมีรองคณบดีและตัวแทนคณาจารย์เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้กับคณะในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อนำมาไว้ให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ พร้อมทั้งปรึกษาหารือแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและแนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วันอาทิตย์, 27 ตุลาคม 2562 09:36

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2562

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนนักศึกษาชาวต่างชาติ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ประดิษฐ์กระทง คงความเป็นไทย ปีที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 2562  เวลา 13.00 - 16.00 น.  ณ ลานนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีอุปกรณ์ ต้นกล้วย ใบตอง ดอกไม้ แจกให้ฟรี ค่ะ

วันอาทิตย์, 27 ตุลาคม 2562 09:33

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล CNKI

เป็นฐานข้อมูลประกอบไปด้วยหนังสือจีน มีทั้งที่เป็นภาษาจีน และที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา และการเมืองการปกครอง สำหรับนักเรียน และนักวิจัยในการศึกษาเชิงลึกขึ้น นอกจากนี้ ทาง CNKI เองก็มีหนังสือ และวารสาร เกี่ยวกับศาสนาพุธที่เป็นที่นับถือในจีน เป็นหนังสือโบราณตั้งแต่สมัยอดีตที่เขาเก็บรักษาไว้ในรูปแบบ e-book และe-journal

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้นำคณาจารย์และบุคลากรไปร่วมเลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24 ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 โดยมีอาจารย์และบุคลากรจากคณะต่างๆ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน และร่วมคัดเลือกหนังสือใหม่มากกว่า 400 ชื่อเรื่อง ซึ่งหากอาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษาต้องการใช้หนังสือใหม่ สามารถติดตามรายชื่อหนังสือใหม่ได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ : books express nrru และขอใช้บริการหนังสือด่วน (Book express) ได้ที่กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ชั้น 2 และ ชั้น 3 ได้เลยค่ะ

.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวน อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรมการส่งเสริม การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (iGlibrary)  ในวันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2m2b44j ซึ่งเป็น iGlibrary เป็น e-book จากสำนักพิมพ์ iG Publishing ที่รวบรวมเอาหนังสือจากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ ครอบครุมสาขาวิชา อาทิ บริหารธุรกิจ เศษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฏหมาย บรรณารักษ์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลสาธารณสุข รวมถึงกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชีย

กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้จัดอบรมการค้นหาสารสนเทศ การเขียนรายงานทางวิชาการและการจัดทำรายการบรรณานุกรม ในวันพุธที่ 11 กันยายน  2562 เวลา 13.00 -15.00 น. ให้กับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการอบรมการใช้เครื่องมือในการสืบค้น สำหรับหาหนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ จากฐานข้อมูล ในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ฐานข้อมูลสำนักวิทยบริการฯ, thailis, thaijo, google scholar เป็นต้น ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

 

โอกาสดีๆ สำหรับนักอ่านชาวราชภัฏฯ สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อร่วมคัดเลือกหนังสือใหม่ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24 ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2562 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2kbm7YC หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ “เล่มไหนอยากอ่านเราจัดให้” หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 โทรศัพท์ภายในหมายเลข 2321, 2322 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2562 รับจำนวนจำกัด นักอ่านชาวราชภัฏห้ามพลาด เตรียมตัวไปซื้อหนังสือดีๆ ราคาโดนใจกันได้เลย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Cengage Learning ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องสาธิต 1 ชั้น 5 สมัครได้ที่ https://bit.ly/2kyZg9r

ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ โทร 044-009009 ต่อ 2312

โดย gale เป็น e book ประกอบด้วยหนังสือที่เกี่ยวข้องกับทางด้านศิลปะ การศึกษา สิ่งแวดล้อม ธุรกิจ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี กฎหมาย ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแพทย์และศาสนา

 

เมื่อวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ภายใต้ชื่อ NRRU Spark ให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่รอบด้าน ทั้งทักษะการใช้ชีวิตที่ดี ทักษะการทำงาน ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะด้านเทคโนโลยี ในการนี้ได้ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญบุคลากร นำทีมโดย อาจารย์สุเกษม  อิงคนินันท์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  นางสาววารุณี คุ้มบัว หัวหน้ากลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย   นางสาวณัฐภาวี รอดสนใจ และนายปริญญา  นาที ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Clip VDO on Youtube" ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม ได้นำแนวคิดและวิธีการพัฒนาสู่ในรูปแบบสมัยใหม่ ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับ LMS เพื่อสร้างการเรียนรู้ชั้นเรียนทั้งบนระบบออนไลน์และและห้องเรียนปกติ

หน้าที่ 1 จาก 24