ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (94)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญเข้าร่วม พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี บรมราชาภิเษก และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ในวันอังคาร 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานนิทรรศการชั้น 1 อาคารบรรณราชณครินทร์
การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 อีกทั้งเพื่อประกอบกิจกรรมจิตอาสา เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และตาม พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งาน EBSCO Discovery Service" ในพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องสาธิต1 ชั้น 5 สำนักวิทยบริการฯ การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการสืบค้นข้อมูลผ่าน EBSCO Discovery Service : EDS ตลอดจนสามารถใช้บริการยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุดผ่านฐานข้อมูล ebsco ได้

***รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น 
โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/2IyXBKh
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ชลธิชา ดินขุนทด โทรศัพท์ภายใน 2312

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้ที่สนใจ  เข้าร่วมกิจกรรม
การอบรมการสืบค้นสารสนเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ  สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ชั้นปีที่ 1  เพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่สำคัญในการค้นหาสารสนเทศ และเอกสารต่างๆ ในห้องสมุด และฐานข้อมูลต่างๆ อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงการฝึกทักษะในการจัดทำรายงานเชิงวิชาการ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและการเขียนบรรณานุกรมอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนต่อไป  ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรที่ 1  “Using Library”

  • หลักสูตรที่ 2“Information Discovery and Searching”

โดยแต่ละหลักสูตร จัดอบรมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้อบรม สามารถเลือกวันอบรมได้ด้วยตนเอง
ตามความสะดวก  จัดอบรมที่ ห้องสาธิต 1 ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่  http://bit.ly/31ICz3t

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์

โทร 044-009009 ต่อ 2312     มือถือ 0990751616 e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรที่ 1  “Using Library”

1. การค้นหาทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดโดยใช้    

Web OPAC ระดับปริญญาตรี และการเขียนรายงานทางวิชาการ

1.1  WebOPAC

 - บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด

 - การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ

  - การเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบและจัดการข้อมูลส่วนตัว

 - การยืมต่อด้วยตนเอง Renew

 - การจองทรัพยากร

 - การแก้ไขข้อมูลสมาชิก

  - การค้น One search

1.2  การเขียนรายงานทางวิชาการ และการจัดทำรายการบรรณานุกรม

 

หลักสูตรที่ 2“Information Discovery and Searching”

2.  การสืบค้นสารสนเทศ full text จากฐานข้อมูล (NRRU E-thesis) ฐานข้อมูล Thailis ฐานข้อมูล Google Scholar  
และการจัดทำบรรณานุกรม

บรรยายในหัวข้อ

2.1 เทคนิคการสืบค้น

 - การเตรียม keyword

 - การสร้างเงื่อนไขการค้น

2.2 การสืบค้นจาก google scholar

2.3 การสืบค้นจาก one search

2.4 การสืบค้นฐานข้อมูลเฉพาะสาขา (ฐานข้อมูล เพิ่มเติมตามสาขา)

- ช่องทางการค้น

- การเข้าอ่านผลลัพธ์

- การจัดการผลการสืบค้น

2.5 การสืบค้นวิทยานิพนธ์และงานวิจัย

-NRRU eThesis

- TDC Thailis

วารสาร KMITL Science and Technology Journal ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Current Applied Science and Technology (CAST)
ซึ่งเป็นวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นวารสารที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ TCI กลุ่ม 1 และ ACI (ASEAN Citation Index) ได้รับการคัดเลือกจาก TCI ให้เข้าร่วมโครงการ TCI-TRF-Scopus collaboration ในปี 2560 วารสารได้รับการยอมรับให้อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานทางวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/cast ดังกล่าว

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญสมาชิกห้องสมุด ใช้บริการใหม่ " iPad ให้ยืม" ได้ตั้งแต่เทอม 1/2562 เป็นต้นไป

โดยสมาชิกติดต่อขอยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 5 ค่ะ

 

          กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญชวนใช้หนังสือใหม่ จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 โดยมีคณาจารย์และบุคลากรไปร่วมคัดเลือก จำนวน 384 ชื่อเรื่อง 475 เล่ม ซึ่งหากอาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษาต้องการใช้หนังสือใหม่ สามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือใหม่ได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ : “Books Express NRRU” และ “เล่มไหนอยากอ่านเราจัดให้” และหากมีเล่มใดต้องการใช้บริการด่วน สามารถติดต่อขอใช้บริการ Book express ได้ที่กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ชั้น 2 และ ชั้น 3 สำนักวิทยบริการฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวดวงเดือน ตั้งประเสริฐ โทรศัพท์ภายในหมายเลข 2321, 2322

วันพุธ, 17 เมษายน 2562 13:27

เปิดให้บริการล่วงเวลา

Written by

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการล่วงเวลา ตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤษภาคม 2562 
วันจันทร์ - วันเสาร์ เปิดเวลา 08.00 - 18.30 น.
วันอาทิตย์ เปิดเวลา 08.00 - 16.30 น.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00-11.00 น. เนื่องจาก บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 4 และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในเวลา 11.00 น. ถึง 18.30 น.

วันเสาร์, 16 มีนาคม 2562 10:24

ขอเชิญร่วมงาน เปิดโลกไอที : NRRU IT Trends 2019

Written by

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกไอที 2019 ในโครงการ Cisco Network Academy : IT Trends ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิ์ในการเรียนการสอนและการทำงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ 
1) Digital Transformation and Digital Education 
2) Blockchain Application: The new management instrument and transformation 
3) MOOC 
4) Cisco collaboration for Education 
Workshop 3 หัวข้อ 
งานออกบูธนิทรรศการจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

ลงทะเบียนได้ที่
bit.ly/2C1GFbH

ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วมโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อร่วมคัดเลือกหนังสือใหม่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการช่องทางออนไลน์ได้ที่ http://www.gg.gg/d8o55 หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ “เล่มไหนอยากอ่านเราจัดให้” หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 โทรศัพท์ภายในหมายเลข 2321, 2322 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562 รับจำนวนจำกัด นักอ่านชาวราชภัฏห้ามพลาด เตรียมตัวไปซื้อหนังสือดีๆ ราคาโดนใจกันได้เลย

 

หน้าที่ 1 จาก 7