ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (133)

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการห้องสมุดมีชีวิต : กิจกรรมบริการวิชาการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา นำโดย อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง และนางสาวจารุพรรณ จันทร์แรม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ โดยทีมบรรณารักษ์กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียนให้แก่ครู จำนวน 20 คน และนักเรียนชมรมห้องสมุด จำนวน 10 คน เพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปบริหารจัดการและดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนต่อไป

 

 

วันจันทร์, 22 มกราคม 2561 13:25

กิจกรรม NRRU Book Fair2018

Written by

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัด NRRU Book Fair 2018  ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา ศาสตร์ปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารสำนักมหาวิทยาลัย ผู้บริหารสำนักวิทยบริการฯ บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ นักศึกษา ซึ่งงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 13 มกราคม 2561  ณ บริเวณอาคารยุพราชเบญจมงคล (อาคาร 31) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เมื่อวันที่  23 – 24 พฤศจิกายน 2560   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การประยุกต์ใช้ Google Apps for Education กับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับการอบรมจัดขึ้นสำหรับบุคลากรวิชาการ จัดในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณอริสา  สอนสุภี เป็นวิทยากรในการอบรม ในหัวข้อ
Google Apps for Education กับการเรียนการสอน  มีคณาจารย์ เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 70 คน  และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ได้รับเกียรติจากอาจารย์สวรรค์  ดวงมณี ครูชำนาญการ จากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ซึ่งท่านยังเป็น Google Trainer ท่านแรก ๆ ของประเทศไทย เป็นวิทยากรในการอบรมให้กับบุคลากครสายสนับสนุน ในหัวข้อ Google Apps for Education กับการปฏิบัติงาน โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 80 คน ทางสำนักวิทยบริการคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะสามารถนำความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

 

 

 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 Nrru Show & Share 2017 ณ เรือนโคราช ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ของสำนักวิทยบริการ 6 องค์ความรู้ ซึ่งได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 องค์ความรู้ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(สายสนับสนุน) เรื่องการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศโดยใช้องค์ความรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานประจำวัน และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลกับท่านอธิการบดี ภายในงานนี้ด้วย

 

.

 

 

 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริการข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ISANULINET) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมทิวสน อาคารบรรณาราชณครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงานประชุม การจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและการประสานงานด้านการบริการสารสนเทศห้องสมุดของข่ายงานฯ ให้เกิดการพัฒนาการให้บริการห้องสมุดที่มีประสิทธิภาพต่อผู้ใช้บริการ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะกรรมการฝ่ายบริการ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 16 สถาบันอุดมศึกษา

 

 

วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2560 11:55

กิจกรรม "ประดิษฐ์กระทง คงความเป็นไทย"

Written by
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจรรม "ประดิษฐ์กระทง" เนื่องในเทศกาลลอยกระทง สำหรับนักนักศึกษาชาวต่างชาติและผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาชาวต่างชาติและผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมสืบสานและเรียนรู้ประเพณีไทย
จัดขึ้น ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
 
มื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และสัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์    โดยมีนายธงชัย ลืออดุลย์ และ รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจสอบ ซึ่งมี อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์  ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีผู้บริหารสำนักฯ  และบุคลากรสำนักฯ ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม
วันพฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2560 13:26

กิจกรรม ภาษา วัฒนธรรม สรรค์สร้างงาน SeasonII

Written by

เมื่อวันที่  18  ตุลาคม 2560  กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาต่างชาติ  เพื่อให้นักวิชาการโสตทัศนศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานสำหรับรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยได้รับความร่วมมือจากกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จัดนักศึกษาจากประเทศบรูไน เข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้ มี ผศ.ดร. สุภาพ ผู้รุ่งแรือง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและบริการ  อาจารย์ ภนิดา  แก้วกูร  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา  และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งบรรยาการการต้อนรับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ในการนี้ นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้นำคณะนักศึกษา เยี่ยมชมและแนะนำการใช้ห้องสมุด สำหรับนักศึกษาด้วย

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสู่มัลติมีเดีย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AV club ปรับกระบวนการ มุ่งงาน Perfect เฟส 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหาและวิธีการแก้ไข ในการทำงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ ที่นำมาใช้กับการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาบุคลากรโสตทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายที่ดีภายในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย  ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง ประธานกรรมการ ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ กรรมการ และ น.ส.รชยา วราจิตเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ ในการนี้ มีผู้บริหารสำนัก และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม

หน้าที่ 6 จาก 10