ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (133)

วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561 10:13

การอบรม "การใช้ Google Hangouts เพื่อการ Conference"

Written by

 การอบรม "การใช้ Google Hangout เพื่อการ Conference" เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23 ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยากรโดยนางสาววารุณี  คุ้มบัว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับการแนะนำการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Google Hangout การเพิ่มเพื่อน การสร้างกลุ่มประชุม ทั้งการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน

 

วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561 10:58

Infographic Presentation Design Workshop and Training

Written by

       เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรม เรื่อง Infographic Presentation Design Workshop and Training  ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จำนวน 25 คน ณ ศูนย์ IT Learning Center  อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27 ชั้น 1) ในการนี้ นายวนันต์  สร้อยเพชร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  จากกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างและการออกแบบ  infographic เพื่อใช้ทำสื่อในการเรียน และการทำงาน ต่อไป

 สามารถดูรูปภาพเต็มทั้งหมดที่ลิงค์ >> https://goo.gl/2TnMZk

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์งานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร นำโดย อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ประธาน และอาจารย์ภณิดา แก้วกูร รองประธาน ได้จัดประประชุมเตรียมความพร้อมด้านโสตทัศนูปกรณ์และสื่อมัลติมีเดีย ในงานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2561 ซึ่งมีทีมเครือข่ายงานโสตทัศนูปกรณ์ของมหาวิทยาลัยที่มาจากคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และศูนย์วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมและให้ความร่วมมือ ด้วยดีเสมอมา เพื่อช่วยกันสนับสนุนงานโสตฯในกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

 

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมและจัดหาทรัพยากรสารสนเทศฯ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในการประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี นอกจากนี้ยังได้มีการพูดคุยและหาแนวทางการดำเนินงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดทำแผนการดำเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอในการดำเนินงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศจากคณะกรรมการ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการทรัพยาการทรงคุณค่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ผศ.ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง ประธานกรรมการ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเสริมสร้างความรู้และนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดและพัฒนาการจัดทำหอจดหมายเหตุเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา บุคคลสำคัญ และจัดเก็บหลักฐาน หรือเนื้อหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต่อไป โดยได้รับการต้อนรับจากดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และคุณวันเพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ผู้รับผิดชอบงานหอจดหมายเหตุและหอประวัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ เพื่อการค้นคว้าวิจัย ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา จำนวน 27 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการในการค้นหาสารสนเทศจากฐานข้อมูลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น Google scholar, Proquest, Thailis เป็นต้น ในการนี้มีนางสาวชลธิชา ดินขุนทด เป็นวิทยากร และในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมอบรมการใช้งาน Google Application for education สำหรับนักศึกษาระดับ ป.บัณฑิต จำนวน 20 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน Google From ในการสร้างและจัดการแบบทดสอบ แบบประเมินและแบบสำรวจ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนและการทำงานให้ง่ายและสะดวกขึ้น กิจกรรมช่วงนี้มีนางสาวกอบแก้ว บุญกลาง เป็นวิทยากร

 

เมื่อวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านบุคลากรสำนักวิทยริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49 ผีตาโขนเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย เป็นการได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี ระหว่างมหาวิทยาลัย ให้เป็นเครือข่ายกลุ่มราชภัฏอีสานที่มีความแน่นแฟ้นกันมากขึ้น รู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันอีกด้วย ทั้งนี้ นางสาวจารุพรรณ จันทร์แรม ได้นำทีมชาวสำนักวิทยบริการฯ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ นำโดยอาจารย์ปาริชาติ แสงระชัฎ รักษาราชการแทน หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ต้อนรับอย่างอบอุ่นยิ่ง ซึ่งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการบริหาร การบริการ และ การทำงานภายในองกรณ์เป็นอย่างดี และจะได้นำมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบท สำนักวิทยริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต่อไป

 

3

 

เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารและบุคลากร ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 7 เรื่อง “การบริหารและการบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0” ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นักวิชาการการศึกษา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การศึกษาและการเรียนรู้ในยุคประเทศไทย 4.0"
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีความเข้มแข็ง ผู้บริหารและบุคลากร ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และเพื่อทราบแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบไป

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม "การนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Calendar" ครั้งที่ 1 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมครั้งนี้ มี คณาจารย์  บุคลากร และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม ซึ่งความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดกิจกรรมแนะนำและสาธิตการใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ ฐานข้อมูล ScienceDirect, McGraw-Hill Access Engineering, McGraw-Hill Education eBook library และ Cambridge Core ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวิชาการ มีเนื้อหาครอบคลุมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ สังคมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ และการศึกษา ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ณ ห้องสาธิตชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการฯ เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

 

 

หน้าที่ 5 จาก 10