ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (131)

เมื่อวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ได้เข้าศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนางานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึงการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการในสำนักวิทยบริการฯ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้มาปรับใช้กับการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป

 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางนิศากร อุดมผล และนางสาวชลธิชา ดินขุนทด บุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสทรสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล ณ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์วิทยบริการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ลงนามบันข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทางศิลปะและวัฒนธรรม และการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสารสนเทศทางศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ในการให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ในการนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามในครั้งนี้ ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน นำโดย อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม รองผู้อำนวยการฯ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และบุคลากรทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  บุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนางสาวชลธิชา ดินขุนทด และ นางบุญนาค  ศรีบุญ กลุ่งงานส่งเสริมการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาเคมี ชั้นปีที่ 2 จำนวน 45 คน  ในหัวข้อ การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งบรรยากาศในการอบรม เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้ความรู้ ที่นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการทำวิจัยสืบไป

 

วันที่ 10 พฤษจิกายน 2561 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยนางสาวนาตยา  ศิริทับ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ นางสาวดวงเดือน  ตั้งประเสริฐ และนางบุญยรัตน์ สุขตุงคะ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) ในโครงการพัฒนาระบบจัดการสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาระยะที่ 4 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาววารุณี คุ้มบัว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ได้เข้าร่วมพิธีการลงนาม โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (online database) ณ ห้องประชุมวิทยสภา 1 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร โดยการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการแก่คณะจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเพิ่มขึ้น เกิดการแบ่งปันทรัพยากรในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ตลอดจนการใช้งบประมาณ อย่างคุ้มค่า

 

 

 

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การสร้างเว็บเพจอย่างง่ายโดยใช้ Google Sites ให้กับนักศึกษา จำนวน 26 คน ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23) ระหว่างเวลา 13.30 - 16.00 น. การอบรมในครั้งนี้เป็นการปรับฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์สร้างเว็บไซต์อย่างง่ายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและสามารถปรับใช้ในการทำงานได้

 

 

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการนีี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา ศาสตร์ปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักวิทยบริการฯ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป

เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ iT-Training ในหัวข้อ "การสร้างเว็บเพจอย่างง่ายโดยใช้ Google Site" ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 28 คน ผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างเว็บเพจจาก Google Site ตลอดจนการใช้งาน Google Site ร่วมกับ Google Apps ตัวอื่น ๆ ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์เพื่อสร้างเว็บไซต์ของตนเองและของหน่วยงานได้

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 รดน้ำขอพร อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ภณิดา แก้วกูร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคล ของชีวิต โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น สนุกสนาน และ เป็นการสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป

หน้าที่ 4 จาก 10