ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (133)

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 -11.30 น.  รศ. ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบการให้บริการสถานที่และห้องประชุมของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561  กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรม ตามความต้องการของผู้รับบริการ จากกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีฯ ในการให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์สร้างสื่อวีดิทัศน์อย่างง่าย ให้กับยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยได้จัดกิจกรรมดังนี้คือ 1.ให้ความรู้และเทคนิคต่างๆในการใช้ Smartphone บันทึกวีดิทัศน์  2. ให้ความรู้ในการตัดต่อวีดิทัศน์อย่างง่าย มีนายวิชญะ วิชากุล และนายปริญญา นาที นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ซึ่งทางนักศึกษาโครงการยุวฑูตมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะได้นำความรู้ ไปสร้างสื่อวิดิทัศน์ในหัวข้อที่กองวิเทศสัมพันธ์ตั้งไว้ คือ    Green University” ต่อไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ สัปดาห์ห้องสมุด Library of thing…service mind

ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การเปิดโลกกิจกรรมของกลุ่มงานบริการสารสนเทศ ทั้งหมด 12 กิจกรรม และกิจกรรมการแข่งขันเพื่อชิงรางวัล พร้อมเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีการแข่งขันดังนี้

 1) การแข่งขันโต้วาที ญัตติ หนังสือเล่ม ดีกว่า e-book 

 2) การแข่งขันจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

 3) การแข่งขันสืบค้นฐานข้อมูล OPAC

 4) การแข่งขันประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ มุมโปรดบอกต่อ

 5) การค้นหา Super reader & ขวัญใจห้องสมุด

 6) กิจกรรมพับถุงยา เพื่อชายแดน

 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ได้จัดเวทีเพื่อการเสวนาของนักเขียนรุ่นเยาว์ เจ้าของผลงานหนังสือ “เรไร รายวัน” ได้แก่ ด.ญ. เรไร สุวีรานนท์ ในหัวข้อ “เริ่มต้นการอ่านสู่งานเขียน” ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

สำเร็จลุล่วง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ประธานกรรมการ  ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์  โชรัมย์  อาจารย์ศศิธร หวังค้ำกลาง และนายธนัช แววฉิมพลีกุล ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพฯ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ ห้องประชุมทิวสน อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ แนะนำ ในการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ เป็นอย่างดี ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย นำโดยท่านอาจารย์ภณิดา  แก้วกูร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ไปโรงเรียนบ้านค่ายทะยิง ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์เทคนิคการสอน Active learning  ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดียิงจาก นางประภาภรณ์  ถีสูงเนิน นายองอาจ  วิชัยสุชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมาเขต 5  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะ พร้อมด้วยคุณครู นักเรียนและชาวบ้าน ที่ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการถ่ายทำจนบรรลุเสร็จ สิ้นกระบวนการ ซึ่งขอบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้งหนึ่ง

เมื่อวันที่ 3-4 ตุลาคม 2561 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ลงพื้นที่บันทึกเทปโทรทัศน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อ ผลิตวีดิทัศน์เทคนิคการสอน  PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : สรรสร้างหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมการเรียนรู้ (OSOI : ONE SCHOOL ONE INNOVATION)โดยได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก ผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านดร.สุนทรี ศิริอังกรู ตลอดจนผู้บริหารโรงเรียน คุณครู นักเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในวันที่ 21 กันยายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดอบรมการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทางศิลปะและวัฒนธรรมด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Liberty เพื่อให้บุคลากรทั้ง 2 สำนัก มีความรู้และความเข้าใจในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเพื่อดำเนินการบริหารจัดการครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยเชิญตัวแทนคณะภายในมหาวิทยาลัยที่เสนอขอจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23)  โดยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ชี้แจงการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งแต่กระบวนการจัดสรรครุภัณฑ์       การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (TOR) การตรวจรับ การส่งมอบและการเบิกครุภัณฑ์ไปใช้ได้อย่างถูกต้องตรงตามหน่วยงานและสถานที่ใช้งานจริง ซึ่งจะทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยต่อไป.....

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2561 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อยุคดิจิทัลด้วย Motion Infographic” ณ ห้องสาธิต1 ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

โดยได้รับเกียริตจากวิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ได้แก่ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล      รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ วสันต์  อุทัยเลี้ยง  หัวหน้างานพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสยาม โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ โปรแกรมในการผลิตสื่อยุคดิจิทัลด้วย Motion Infographic อันได้แก่โปรแกรม Edrow Max, Powtoon และ Animaker อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานผลิตสื่อ เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร ต่อไป

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถผลิตสื่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 2. สามารถทำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ 3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการผลิตสื่อกับบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1cO69KmbKS3X1uWulApyjzzV3U9sETwWN

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ได้จัดการประชุมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 สำนักวิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคณบดีคณะวิทยาการการจัดการ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตัวแทนอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งร่วมพิจารณาการจัดสรรงบประมาณการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามสาขาวิชา ร่างแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกิจกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ที่จะจัดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ อีกทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน้าที่ 3 จาก 10