ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (133)

เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกไอที ๒๐๑๙ ในโครงการ Cisco Network Academy : IT Trends ๒๐๑๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตร และหน่วยงานภายในจังหวัดนครราชสีมา ให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการทำงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ ๑) Digital Transformation and Digital Education 
๒) Blockchain Application: The new management instrument and transformation 
๓) MOOC : สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคดิจิทัล 
๔) Cisco collaboration for Education 
และได้จัดอบรม Workshop ๔ หัวข้อ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงในระดับประเทศ 
กิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า ๕๐๐ คน ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากวิทยากรสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

 

 

วันอังคาร, 02 เมษายน 2562 09:22

กิจกรรม Learning By Doing

Written by

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดยอาจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร ได้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การใช้บำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการศึกษา ในปีการศึกษา 2/2561 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา - คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2  เพื่อพัฒนาทักษะความรู้การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ระบบเสียง ระบบภาพ และสามารถออกแบบติดตั้งระบบเสียงและระบบภาพได้ ทั้งในห้องเรียนขนาดเล็กจนไปถึงห้องประชุมขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เกิดความรู้นอกห้องเรียน และได้เรียนรู้การใช้งานระบบจริง ซึ่งการเรียนการสอนในครั้งนี้ ได้ใช้กรณีศึกษา หอประชุม 3500 ที่นั่ง (อาคาร 35) มีนักศึกษา เข้าร่วม จำนวน 24 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยาย จากกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคุณกฤษณ กำไรเงิน ให้ความรู้เรื่องระบบเสียง คุณปริญญา  นาทีและคุณปิยวัฒน์  ชัยวงษ์      ให้ความรู้เรื่องระบบภาพ และคุณวารุณี  คุ้มบัวให้ความรู้เรื่องระบบไฟ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการออกแบบห้องอื่นๆต่อไป

 

วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562 14:52

⯑⯑AVM NRRU พัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล⯑⯑

Written by

เมื่อวันที่ 12 และ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม แฟ้มสะสมงานด้วย E-Portfolio ,Google Calendar และ Google Sties ให้กับบุคลากรภายในกลุ่มงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถโปรแกรม e-portfolio ในการเก็บรวบรวมผลงานและจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนได้ ตลอดจนให้บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้ Google Calendar และ Google Site ในการเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงานประจำวันในรูปแบบของระบบอิเลคทรอนิกส์ได้ ซึ่งการอบรมครั้งนี้้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ คุณวีระพล ปุ้ยกระโทก และคณะให้ความรู้ในการใช้ E-Portfolio และคุณกอบแก้ว บุญกลาง กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความรู้การใช้ Google Calendar และ Google Sties ความรู้ที่ได้รับทั้ง 2 หัวข้อการอบรม บุคลากรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการปฏิบัติการประจำวัน

 

วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562 14:50

⯑⯑ส่งมอบถุงใส่ยาเพื่อบริจาคโรงพยาบาล⯑⯑

Written by

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งมอบถุงกระดาษสำหรับบรรจุยาสำหรับโรงพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลจิตเวช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปบริการแก่ผู้ป่วยต่อไป ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อรณรงค์การลดการใช้ถุงพาสติกในชีวิตประจำวันและสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Green and Smart University) โดยได้รับความร่วมมือจากมือร่วมใจ จากจิตอาสาชาวราชภัฏนครราชสีมา ช่วยกันประดิษฐ์ถุงใส่ยาเพื่อผู้ป่วยในครั้งนี้

 

เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2562  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์กนิษฐา  พุทธเสถียร  ส่งนักศึกษาฝึกงานชาวจีน  จำนวน 2  คน  ได้แก่ น้องกล้วยไม้ และน้องลิลลี่  มาช่วยในการคัดแยกหนังสือ   ถอดความชื่อเรื่อง และให้ความหมายของชื่อเรื่องของหนังสือภาษาจีนที่ได้รับอภินันทนาการมา จำนวน  94 ชื่อเรื่อง 116 เล่ม เพื่อที่บรรณารักษ์จะได้จัดทำฐานข้อมูลและนำออกให้บริการต่อไป  จึงขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ครั้งนี้

วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562 08:50

กิจกรรมเนื่องในวันราชภัฏ ปี 2562

Written by

เมื่อวันที่ 14 - 15 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันราชภัฏ ปี 2562 ขึ้น  โดยมี ผศ.ดร. สุภาพ ผู้รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวันราชภัฏ ในครั้งนี้ โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้

1.  กิจกรรม ปลอดค่าปรับ โดยได้รับความสนใจจาก อาจารย์ นักศึกษา เป็นจำนวนมาก โดยผู้ใช้สามารถนำหนังสือที่เกิดกำหนด มาส่งคืนห้องสมุด โดยไม่เสียค่าปรับใดใดทั้งสิ้น

2.  กิจกรรมพับถุงยา เพื่อบริจาคโรงพยาบาล ในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสร่วมกันพับถุงยา พร้อมทั้งแต่งแต้ม เติมสีสัน และเขียนข้อความเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย โดยบรรยากาศ เต็มไปด้วยความอบอุ่น และสุขใจที่ได้มีโอกาส ร่วมทำบุญด้วยกันในครั้งนี้ (กิจกรรมมีถึงสิ้นเดือน ก.พ. มาพับได้เรื่อย ๆ นะคะ)

3. กิจกรรมบอกรักราชภัฏ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีโอกาศเขียนการ์ด บอกรักสถาบันอันเป็นที่รัก

นามว่า ราชภัฏ ซึ่งน้อง ๆ ก็ได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อสถาบัน ได้อย่างน่าประทับใจ

 

นี่คือกิจกรรมส่วนหนึ่ง ที่ทางห้องสมุดได้จัดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริกาารทุกท่าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมเหล่านี้ จะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์อันดี ระหว่างห้องสมุด และผู้ใช้บริการ ให้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น นึกอะไรไม่ออก หาหนังสือไม่เจอ อยากได้หนังสือ เล่มไหน อยากค้นคว้างานวิจัย ไม่รู้จะปรึกษาใคร มาห้องสมุดได้นะคะ เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการด้วยความเต็มใจค่ะ ^^.

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้ทำพิธีเปิดจัดกิจรรม DIY Diary : ประดิษฐ์ของขวัญแทนใจ รับวันวาเลนไทน์ (สมุดทำมือ ครั้งที่ 2) โดยการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากการปฏิบัติงานของหน่วยซ่อมบำรุงฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และสำหรับผู้ที่สนใจ หรือกำลังมองหาของขวัญวันวาเลนไทน์ ที่ทำเองได้และถูกใจผู้รับ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณหน้าลิฟท์ชั้น 3 สำนักวิทยบริการฯ หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/mVgzMh (Free ตลอดงานจ้า) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานเทคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4400-9009 ต่อ 2333, 2331, 2332

 

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้งาน Google Calendar ในการปฏิบัติ ให้กับบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 7 คน ณ ห้องสาธิต 1ั ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23) การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถอำนวยความสะดวก ลดเวลาในการทำงาน และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ การอบรมในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ในการประยุกต์ใช้ Google Calendar ในการปฏิบัติการ การสร้างปฏิทินกิจกรรม การสร้างการนัดหมาย และการแจ้งเตือนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าอบรมทุกคนมีความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานได้

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน : Rerun of Google Apps Training 
หัวข้อแรก "การสร้างสรรค์ผลงานด้วย Google Form" ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่แบบสอบถาม แบบประเมิน แบบสำรวจ ใบรับสมัคร ตลอดจนสามารถสร้างแบบทดสอบออนไลน์ได้ การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โมบายเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน ในวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความรู้ความเข้าใจการใช้โปรแกรมและ Applications บน iPad และ Mac OS ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในการใช้ Application ต่าง ๆ บน iPad เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้เรียนรู้วิธีการเขียน App อย่างง่ายด้วยภาษา Swift บน MacBook

หน้าที่ 2 จาก 10