ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (133)

จัดโครงการ ภาษา วัฒนธรรม สรรค์สร้างงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรม ของนักศึกษาบูรไน กับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

                                   ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมมือกับกองวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการ ภาษา วัฒนธรรม สรรค์สร้างงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรม ของนักศึกษาบูรไน กับนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้บุคลากรโสตทัศนศึกษา  และเพื่อให้ได้สื่อด้านบริการงานโสตฯและด้านบริการงานสำนักวิทยบริการฯที่มีภาษาสากลเพิ่มขึ้น


 
 


 


 

 


 

 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

 

 

 

การเข้าร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

 

ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 14

                          งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับอาจารย์  ผู้ประสานงานด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประจำคณะ  เข้าร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ

  ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2559   ณ ร้านคิโนะคูนิยะ และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศในครั้งนี้ ได้มีอาจารย์ผู้ประสานงาน และบุคลากร เข้าร่วมจำนวน 13 คน และคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 754 รายการ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ และเสนอจัดซื้อเข้าห้องสมุด เพื่อให้คณาจารย์ และนักศึกษา ใช้ประกอบการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศได้ดำเนินการจัดซื้อรายการทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวมาไว้ เพื่อบริการในสำนักวิทยบริการฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สำหรับคณาจารย์ที่คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศในงานดังกล่าว และคณาจารย์ท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อขอใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้โดยผ่านบริการ Book Express

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ :  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1630, 1631 ต่อ 112, 114 


 

 


 


 


 

 


 


 


 


 

 

 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

                เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2559  ที่ผ่านมา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการฝึกซ้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงการ

เกิดอัคคีภัยในอาคาร โดยได้รับเกียรติจากคุณ เฉลิมศักดิ์  จันทร์กลาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครราชสีมา มาเป็นผู้ถ่ายทอด

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลงในอาคาร บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และผู้เข้ารับอบรมทุกท่านได้มีโอกาสในการฝึกการใช้ถังดับ

เพลิงเพื่อระงับเหตุจากอัคคีภัยจริง เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ให้ปลอดภัย 


  


 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

 

 

วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 13:05

โครงการกองคลังสัญจร

Written by

        เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 13.00น. สำนักวิทยบริการฯ โดยผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการ 

"กองคลังสัญจร" ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการฯ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน  ในการพิมพ์สลิปเงินเดือน

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การยืมเงินงบประมาณ และระเบียบขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา

โดยเน้นขั้นตอนปฏิบัติจริงเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 


 

  


 

 


 


 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

 

 

       เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำทีมโดย

อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักบริการฯและบุคลากรให้ต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 

Yamanashi Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วย Assoc. Prof. Dr. Takae Hagiwara ผู้อำนวยการฝ่าย

การสื่อสารและการศึกษานานาชาติ Dr.Koonsam Im ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษานานาชาติ Mr.Poomi Kim 

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ ศูนย์วิจัยและการศึกาานานาชาติเข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ


 

 


 


 


 


 


 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

 

วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 13:05

กิจกรรมการกินอยู่อย่างอาเซียน

Written by

                งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรมการเสวนาเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

เรื่องการกินอยู่อย่างอาเซียน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ลาน

นิทรรศการชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก อ.สุเกษม อิงคนินท์ ผู้อำนวย

การสำนักฯ กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม


 

 

 


 

 


 


 


-

 


 


 


 


 

 


 

 


 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

 

วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 13:06

ตรวจประเมินหน่วยงานดีเด่น

Written by
           เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานดีเด่น จากคณะกรรมการตรวจหน่วยงานดีเด่น
 

         

 


 

 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

หน้าที่ 10 จาก 10