ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (131)

                เมื่อวันที่  23 มีนาคม 2559  ที่ผ่านมา  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการฝึกซ้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงการ

เกิดอัคคีภัยในอาคาร โดยได้รับเกียรติจากคุณ เฉลิมศักดิ์  จันทร์กลาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครราชสีมา มาเป็นผู้ถ่ายทอด

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลงในอาคาร บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และผู้เข้ารับอบรมทุกท่านได้มีโอกาสในการฝึกการใช้ถังดับ

เพลิงเพื่อระงับเหตุจากอัคคีภัยจริง เพื่อเป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน ให้ปลอดภัย 


  


 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

 

 

วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 13:05

โครงการกองคลังสัญจร

Written by

        เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 13.00น. สำนักวิทยบริการฯ โดยผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการ 

"กองคลังสัญจร" ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการฯ โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน  ในการพิมพ์สลิปเงินเดือน

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ การยืมเงินงบประมาณ และระเบียบขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา

โดยเน้นขั้นตอนปฏิบัติจริงเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 


 

  


 

 


 


 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

 

 

       เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำทีมโดย

อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักบริการฯและบุคลากรให้ต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัย 

Yamanashi Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบด้วย Assoc. Prof. Dr. Takae Hagiwara ผู้อำนวยการฝ่าย

การสื่อสารและการศึกษานานาชาติ Dr.Koonsam Im ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษานานาชาติ Mr.Poomi Kim 

เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ ศูนย์วิจัยและการศึกาานานาชาติเข้าเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ


 

 


 


 


 


 


 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

 

วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 13:05

กิจกรรมการกินอยู่อย่างอาเซียน

Written by

                งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จัดกิจกรรมการเสวนาเชิงปฏิบัติการภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

เรื่องการกินอยู่อย่างอาเซียน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ลาน

นิทรรศการชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก อ.สุเกษม อิงคนินท์ ผู้อำนวย

การสำนักฯ กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม


 

 

 


 

 


 


 


-

 


 


 


 


 

 


 

 


 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

 

วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 13:06

ตรวจประเมินหน่วยงานดีเด่น

Written by
           เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานดีเด่น จากคณะกรรมการตรวจหน่วยงานดีเด่น
 

         

 


 

 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

หน้าที่ 10 จาก 10