ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (133)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดการประชุมตัวแทนคณะและบรรณารักษ์ประสานงานประจำคณะ เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อไว้ให้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23) โดยมีรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ตัวแทนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ และบุคลากรตัวแทนคณะครุศาสตร์และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุม ซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ยังได้นำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ของคณาจารย์ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งได้มีพูดคุยถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในปีที่ผ่านมา เพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ มาพัฒนาการดำเนินงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในปีต่อไป

วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559 12:56

กิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี

Written by

ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 บุคลากรสำนักวิทยบริการฯ นำโดยท่านอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมกระเกียรติ ร.9 โดยกิจกรรมนี้สถานศึกษาทุกแห่งพร้อมใจ รวมพลังแห่งความภักดี พร้อมกันทั่วประเทศ

กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศโดยผู้ใช้บริการมีส่วนร่วม

ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรตัวแทนคณะ เข้าร่วมคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 21 (Book Expo Thailand 2016) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

          การคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศในครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์และตัวแทนจากคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน และได้คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 442 รายการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศและเสนอจัดซื้อไว้ให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ และเพื่อให้ได้ทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอน การวิจัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ขอขอบพระคุณคณาจารย์และบุคลากรตัวแทนคณะที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ หากคณาจารย์และบุคลากรท่านใดที่สนใจใช้ทรัพยากรสารสนเทศ สามารถติดต่อขอใช้บริการได้ทันทีโดยผ่านบริการ Book Express ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ โทรศัพท์ 1630, 1631 ต่อ 111, 112 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารบรรรราชครินทร์ (อาคาร 23) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

 

                         ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 อ.สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และบุคลากรจากกลุ่มงานต่างๆ ยินต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินภายในหน่วยงานสนับสนุนประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

                                          เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการ "การบริหารจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

เรื่อง การจัดการความรู้สู่ชุมชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ "การจัดการห้องสมุด" ของสำนักวิทยบริการฯไปสู่ชุมชน โดยวิธีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้เกิดความรู้ที่ยั่งยืน ในช่วงเช้าจะดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ช่วงบ่ายจะดำเนินกิจกรรมงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ


 


  


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


  

 


 

 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

                              เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้ห้องสมุดให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนสัญชาติจีน และมีกิจกรรมสริมการตอบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับนักศึกษามากยิ่งขึ้น


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

                               เมื่อวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559  อ.สุเกษม  อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรจากกลุ่มงานต่าง ๆ  ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน”ประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 3” ได้จัดกิจกรรมต้อนรับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เป็นการเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมตะโกรายชั้น 6 และในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ได้จัดกิจกรรม ณ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ติดตามรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage 

https://www.facebook.com/Beyondthearitcooperation/

 

หรือดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

 

                           เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  อ.สุเกษม  อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรจากกลุ่มงานต่าง ๆ  ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโปรแกรมบรรณรักษ์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมตะโกรายชั้น 6 บรรยากาศภายในห้องประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 


 

 

 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty

วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2559 12:13

กิจกรรม Library Tour 2016

Written by

                           

                             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ  " Library Tour 2016" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -15 กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและแนะนำการใช้ห้องสมุด ให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 

 

 

วันศุกร์, 22 กรกฎาคม 2559 10:54

กิจกรรมอบรม Web Opac

Written by

                               เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา ทางผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมอบรมการใช้ฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล Web Opac และการยืมหนังสือออนไลน์ผ่านระบบ Web Opac ให้กับนักศึกษาปี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และได้ผลตอบรับจากผู้ใช้มาเป็นอย่างดี


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 

 


  


 


 


 

 


 

  

 


 

 


 

 

หน้าที่ 9 จาก 10