ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (134)

วันอังคาร, 21 มกราคม 2563 11:25

ARIT NRRU ร่วมนำเสนองานวิจัย PULINET ครั้งที่ 10

Written by

นางสาววารุณี คุ้มบัว หัวหน้ากลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย พร้อมด้วยนางสาวกอบแก้ว บุญกลาง หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมในการนำเสนอผลงานวิชาการทางโปสเตอร์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อสนับสนุนการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 (The 10th PULINET National Conference : PULINET 2020) ภายใต้กรอบความคิด “Library Transformation in a Disrupted World” ระหว่างวันที่ 8 – 10 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติคโฮเต็ล จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง จากกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดการใช้กระดาษในการประชุม การอบรมในครั้งนี้ ได้มีการแนะนำการแปลงกระดาษให้อยู่ในรูปของอิเล็กทรอนิสก์และมีการนำโปรแกรมประยุกต์ ได้แก่ Google Site มาบริหารจัดการเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนมีความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและใช้ในการจัดประชุมได้

 

 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งมี รศ.ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม โดยมีรองคณบดีและตัวแทนคณาจารย์เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้กับคณะในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อนำมาไว้ให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ พร้อมทั้งปรึกษาหารือแผนการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและแนวทางการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศของกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทั้งนี้ขอขอบคุณคณาจารย์ที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้นำคณาจารย์และบุคลากรไปร่วมเลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 24 ณ ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 โดยมีอาจารย์และบุคลากรจากคณะต่างๆ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 16 คน และร่วมคัดเลือกหนังสือใหม่มากกว่า 400 ชื่อเรื่อง ซึ่งหากอาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษาต้องการใช้หนังสือใหม่ สามารถติดตามรายชื่อหนังสือใหม่ได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ : books express nrru และขอใช้บริการหนังสือด่วน (Book express) ได้ที่กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ชั้น 2 และ ชั้น 3 ได้เลยค่ะ

.

กลุ่มงานส่งเสริมการเรียนรู้  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้จัดอบรมการค้นหาสารสนเทศ การเขียนรายงานทางวิชาการและการจัดทำรายการบรรณานุกรม ในวันพุธที่ 11 กันยายน  2562 เวลา 13.00 -15.00 น. ให้กับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการอบรมการใช้เครื่องมือในการสืบค้น สำหรับหาหนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ จากฐานข้อมูล ในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ฐานข้อมูลสำนักวิทยบริการฯ, thailis, thaijo, google scholar เป็นต้น ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป

 

เมื่อวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ภายใต้ชื่อ NRRU Spark ให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่รอบด้าน ทั้งทักษะการใช้ชีวิตที่ดี ทักษะการทำงาน ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะด้านเทคโนโลยี ในการนี้ได้ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญบุคลากร นำทีมโดย อาจารย์สุเกษม  อิงคนินันท์  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  นางสาววารุณี คุ้มบัว หัวหน้ากลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย   นางสาวณัฐภาวี รอดสนใจ และนายปริญญา  นาที ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Clip VDO on Youtube" ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม ได้นำแนวคิดและวิธีการพัฒนาสู่ในรูปแบบสมัยใหม่ ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับ LMS เพื่อสร้างการเรียนรู้ชั้นเรียนทั้งบนระบบออนไลน์และและห้องเรียนปกติ

เมื่อวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ภายใต้ชื่อ NRRU Spark ให้แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะที่รอบด้าน ทั้งทักษะการใช้ชีวิตที่ดี ทักษะการทำงาน ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะด้านเทคโนโลยี ในการนี้ได้ทางมหาวิทยาลัยได้เชิญบุคลากร นำทีมโดย นางสาวกอบแก้ว  บุญกลาง  หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายเสกสรรค์ ทะสุนทร  ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ "การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Interactive eBooks "ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรม ได้นำแนวคิดและวิธีการพัฒนาสู่ในรูปแบบสมัยใหม่ ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับ LMS เพื่อสร้างการเรียนรู้ชั้นเรียนทั้งบนระบบออนไลน์และและห้องเรียนปกติ

 

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 จัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น “การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอนุรักษ์และการบำรุงรักษาสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดโรงเรียน” ให้กับครู บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดโรงเรียน และนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการนำองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เรื่องการอนุรักษ์และการบำรุงรักษาสิ่งพิมพ์ของกลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศที่เกิดจากการปฏิบัติงาน การศึกษาดูงาน และรวบรวมองค์ความรู้จากเอกสาร ตำราทางวิชาชีพบรรณารักษ์ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำความรู้มาถ่ายทอดเป็นตัวอักษร ในรูปแบบคู่มือปฏิบัติงาน และภาพวีดิทัศน์ ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้สามารถนำไปพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา เขต 5 ได้อย่างดีเยี่ยม

 

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 -10.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีน จาก Yuxi Normal University สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 - 2563 โดยมีบุคลากรจากห้องสมุด นำชมและแนะนำการใช้ห้องสมุด การยืม - คืน การค้นหาหนังสือ เพื่อให้นักศึกษาใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในประเทศไทย  โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน

 

 

 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ณ บริเวณ ลานนิทรรศการชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการนี้ได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย อาจารย์สุเกษม อิงคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี และทำกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสา ในช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น.

หน้าที่ 1 จาก 10