ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (111)

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน : Rerun of Google Apps Training 
หัวข้อแรก "การสร้างสรรค์ผลงานด้วย Google Form" ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่แบบสอบถาม แบบประเมิน แบบสำรวจ ใบรับสมัคร ตลอดจนสามารถสร้างแบบทดสอบออนไลน์ได้ การอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้โมบายเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอน ในวันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีความรู้ความเข้าใจการใช้โปรแกรมและ Applications บน iPad และ Mac OS ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวรายงาน การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ในการใช้ Application ต่าง ๆ บน iPad เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้เรียนรู้วิธีการเขียน App อย่างง่ายด้วยภาษา Swift บน MacBook

เมื่อวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องสาธิต 1 ชั้น5 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนามัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และโปรแกรมการตัดต่อเพื่อการสร้างสื่อวีดีทัศน์ให้แก่ยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกิจกรรมดังกล่าว โดยมี นางสาวณัฐภาวี รอดสนใจ และนายปริญญา นาที นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสืนค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัทนิวโนเลจ อินฟอร์เมชั่น จำกัด โดยมี
อาจารย์สุเกษม  อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม  และมีคณะอาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ การอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักพิมพ์

1.  science direct  

2.  cambridge university press  

3. worldscientific

 

และฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น e book ที่ได้จัดซื้อมาเพื่อบริการผู้ใช้บริการทุกท่าน

การขอใช้ห้องประชุมและห้องสาธิต

1. ตรวจสอบการใช้ห้องผ่าน Calendar

2. ติดต่อขอใช้ห้องประชุม ผ่านเจ้าหน้าที่ ได้ที่เบอร์ 2351

 

ห้องสาธิต 1 ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23)

รายละเอียดห้องประชุม

ห้องสาธิตชั้น 5 เป็นห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่นั่ง ติดตั้งระบบ diskless เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม มีระบบเครื่องเสียง จอรับภาพ และโปรเจคเตอร์ไว้คอยบริการ

 

ห้องประชุมทิวสน  ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23)

รายละเอียดห้องประชุม

ห้องประชุมรูปตัวยู พร้อมระบบไมค์การประชุมจำนวน 30 ที่นั่ง มีเครื่องเสียง จอภาพ และโปรเจคเตอร์

 

 

วันพฤหัสบดี, 22 พฤศจิกายน 2561 13:45

กิจกรรมประดิษฐ์กระทงคงความเป็นไทย ปี 2

Written by

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมประดิษฐ์กระทงคงความเป็นไทย ปี 2 ณ ลานนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมชาวจีน ได้มีโอกาสศึกษาวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย ซึ่งครั้งนี้ตรงกับประเพณีลอยกระทง 
ในการนี้สำนักวิทยบริการฯ จัดหาวัสดุในการทำกระทงโดยใช้วัสดุจากธรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ซึ่งได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 100 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจ และได้รับความพึงพอใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

.

 

 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 -11.30 น.  รศ. ดร. วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชีมา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบการให้บริการสถานที่และห้องประชุมของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ระหว่างสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561  กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรม ตามความต้องการของผู้รับบริการ จากกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีฯ ในการให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์สร้างสื่อวีดิทัศน์อย่างง่าย ให้กับยุวทูตมหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยได้จัดกิจกรรมดังนี้คือ 1.ให้ความรู้และเทคนิคต่างๆในการใช้ Smartphone บันทึกวีดิทัศน์  2. ให้ความรู้ในการตัดต่อวีดิทัศน์อย่างง่าย มีนายวิชญะ วิชากุล และนายปริญญา นาที นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ซึ่งทางนักศึกษาโครงการยุวฑูตมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะได้นำความรู้ ไปสร้างสื่อวิดิทัศน์ในหัวข้อที่กองวิเทศสัมพันธ์ตั้งไว้ คือ    Green University” ต่อไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ สัปดาห์ห้องสมุด Library of thing…service mind

ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การเปิดโลกกิจกรรมของกลุ่มงานบริการสารสนเทศ ทั้งหมด 12 กิจกรรม และกิจกรรมการแข่งขันเพื่อชิงรางวัล พร้อมเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งมีการแข่งขันดังนี้

 1) การแข่งขันโต้วาที ญัตติ หนังสือเล่ม ดีกว่า e-book 

 2) การแข่งขันจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศ

 3) การแข่งขันสืบค้นฐานข้อมูล OPAC

 4) การแข่งขันประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ มุมโปรดบอกต่อ

 5) การค้นหา Super reader & ขวัญใจห้องสมุด

 6) กิจกรรมพับถุงยา เพื่อชายแดน

 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ได้จัดเวทีเพื่อการเสวนาของนักเขียนรุ่นเยาว์ เจ้าของผลงานหนังสือ “เรไร รายวัน” ได้แก่ ด.ญ. เรไร สุวีรานนท์ ในหัวข้อ “เริ่มต้นการอ่านสู่งานเขียน” ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น ๑ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

 

สำเร็จลุล่วง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ประธานกรรมการ  ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์  โชรัมย์  อาจารย์ศศิธร หวังค้ำกลาง และนายธนัช แววฉิมพลีกุล ได้เข้าตรวจประเมินคุณภาพฯ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ณ ห้องประชุมทิวสน อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ แนะนำ ในการดำเนินงานของสำนักวิทยบริการฯ เป็นอย่างดี ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้องขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

หน้าที่ 1 จาก 8