ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (35)

วันจันทร์, 31 กรกฎาคม 2560 18:50

ขยายเวลาการเปิดให้บริการ

Written by

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ใช้บริการห้องสมุด 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลาเปิดให้บริการดังนี้ค่ะ
วันจันทร์ - วันเสาร์ เปิดให้บริการในเวลา 08.00 น. -18.30 น.
และวันอาทิตย์ เปิดให้บริการในเวลา 08.00 น. - 16.30 น.

 

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่าง ๆ  ฐานข้อมูล WEL มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 3 ล้านชื่อเรื่อง ซึ่งครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น สามารถใช้งานได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2560

ทดลองใช้งานได้ที่เว็บไซต์

 

http://Community.eBookLibrary.org/?AffiliateKey=WEL-NaRaRaUnJu24

วันอังคาร, 11 กรกฎาคม 2560 10:12

เรียนเชิญเสนอรายชื่อ e-books ฐานข้อมูล Gale

Written by

เรียน คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

      ด้วยงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ จะดำเนินการสำรวจความต้องการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ของฐานข้อมูล GAL ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร เสนอคัดเลือกรายชื่อหนังสือที่ต้องการตามไฟล์ที่แนบ ท่านสามารถใส่ไฮไลท์รายการหนังสือที่ต้องการ และส่งไฟล์กลับมาได้ที่อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 

 

 

 

 

 

                              ตารางกิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด “Library Tour 2017”  

                                       นักศึกษาเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

                                           วันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2559   

 

                 บริเวณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวัน/เดือน/ปี

เวลา

คณะ

สาขาวิชา

จำนวน/คน

ระดับ

วันอังคาร

ที่ 4

กรกฎาคม

2560

08.30 -12.00 น.

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

 

ภาษาอังกฤษ

1,015

ปริญญาตรี 4 ปี

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ปริญญาตรี 4 ปี

ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาไทย

ปริญญาตรี 4 ปี

ออกแบบนิเทศศิลป์

ปริญญาตรี 4 ปี

ทัศนศิลป์

ปริญญาตรี 4 ปี

13.00-16.30 น.

 

นิติศาสตร์

ปริญญาตรี 4 ปี

รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาตรี 4 ปี

สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ปริญญาตรี 4 ปี

การพัฒนาสังคม

ปริญญาตรี 4 ปีวัน/เดือน/ปี

เวลา

คณะ

สาขาวิชา

จำนวน/คน

ระดับ

วันพุธ

ที่ 5

กรกฎาคม

2560

08.30 -12.00 น.

คณะวิทยาการจัดการ

 

การบัญชี

1,270

ปริญญาตรี 4 ปี

การตลาด

ปริญญาตรี 4 ปี

การเงินและการธนาคาร

ปริญญาตรี 4 ปี

การจัดการโรงแรม

ปริญญาตรี 4 ปี

การจัดการ

ปริญญาตรี 4 ปี

13.00-16.30 น.

 

นิเทศศาสตร์

ปริญญาตรี 4 ปี

เศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรี 4 ปี

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปริญญาตรี 4 ปี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปริญญาตรี 4 ปี

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปริญญาตรี 4 ปี

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ปริญญาตรี 4 ปี

การจัดการ

ปริญญาตรี เทียบโอน

การจัดการโรงแรม

ปริญญาตรี เทียบโอน

การตลาด

 

ปริญญาตรี เทียบโอน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ปริญญาตรี เทียบโอน
วัน/เดือน/ปี

เวลา

คณะ

สาขาวิชา

จำนวน/คน

ระดับ

วันพฤหัสบดี

ที่ 6

กรกฎาคม 2560

08.30 - 12.00 น.

คณะครุศาสตร์

 

ศิลปศึกษา

540

ปริญญาตรี 5 ปี

สังคมศึกษา

ปริญญาตรี 5 ปี

นาฏศิลป์ไทย

ปริญญาตรี 5 ปี

ดนตรี

ปริญญาตรี 5 ปี

พลศึกษา

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน/เดือน/ปี

เวลา

คณะ

สาขาวิชา

จำนวน/คน

ระดับ

วันพฤหัสบดี

ที่ 6

กรกฎาคม 2560

13.00-16.30 น.

คณะสาธารณสุขศาสตร์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

180

ปริญญาตรี 4 ปี

สาธารณสุขชุมชน

ปริญญาตรี 4 ปี

คณะครุศาสตร์

 

การศึกษาปฐมวัย

 

ปริญญาตรี 5 ปี

การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย

 

ปริญญาตรี 5 ปี

ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย

 

ปริญญาตรี 5 ปี

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

 

ปริญญาตรี 5 ปี

พุทธศาสนศึกษา

 

ปริญญาตรี 5 ปี

อุตสาหกรรมศึกษา

 

ปริญญาตรี 5 ปี

ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

ปริญญาตรี 5 ปี

คณิตศาสตร์

 

ปริญญาตรี 5 ปี

คอมพิวเตอร์ศึกษา

 

ปริญญาตรี 5 ปี

เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา-คอมพิวเตอร์

 

ปริญญาตรี 5 ปี

 

ตารางอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC)

นักศึกษาเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2560

บริเวณอาคาร 27 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันเดือนปี

เวลา

สังกัดคณะ

จำนวน/คน

สถานที่

วันจันทร์

ที่ 3 กรกฏาคม 2560

เริ่มเวลา 08.30 น.

08.30-09.30 น.

คณะครุศาสตร์

540

สำนักคอมพิวเตอร์ 

อาคาร 27 

 

09.30-10.30 น.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

630

10.30-12.00 น.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1,015

วันจันทร์

ที่ 3 กรกฏาคม 2560

เริ่มเวลา 13.00 น.

13.00-14.30 น.

คณะวิทยาการจัดการ

1,270

14.30-15.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

420

15.30-16.00 น.

คณะสาธารณสุขศาสตร์

180

 

               วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาเข้ารับการอบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ(Web OPAC)  ณ บริเวณอาคาร 27 สำนักคอมพิวเตอร์ ตามตารางที่แจก

              วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุดLibrary Tour 2017ณ บริเวณอาคาร 23 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามตารางที่แจก

                หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ : สำนักวิทยบริการฯ 044-009009 ต่อ 2300,1609 ,1630 ,1631 ต่อ 103

 

 

 

 

 

 

วันพุธ, 14 มิถุนายน 2560 14:38

เปิดบริการห้องสมุดข่าวมติชน

Written by

 

ผู้ใช้บริการสามารถฐานข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ มากที่สุดกว่า 25 ฉบับ ในเมืองไทยทางเลือกใหม่ในการสืบค้นและติดตามข้อมูลในหมวดและหัวเรื่องที่ต้องการในรูปแบบของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่นๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง บุคคลสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจทุกประเภท

ครอบคลุมเนื้อหาด้าน อุตสาหกรรมและการบริการ การก่อสร้างและพัฒนาที่ดิน ธุรกิจรับเหมา การออกแบบตกแต่ง การคมนาคม การขนส่ง การสื่อสารโทรคมนาคม เกษตรกรรม ทรัพยากรเหมืองเร่ พลังงาน การเมือง ภาษาและสื่อสารมวลชน ศิลปะวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และการแพทย์ และอื่น ๆ ได้แก่ Competitors and social news  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

ข่าวร้องเรียนการไฟฟ้านครหลวง  คู่แข่งซีพีออลล์ ธุรกิจชำระ พ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์ ข่าวเกี่ยวข้อง เคาเตอร์เซอร์วิส ข่าวเกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.เอกชน เป็นต้น  *** สามารถสืบค้นภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเท่านั้น

 

 

สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกิจกรรม  ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

ครั้งที่ วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น.

ณ บริเวณห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สอบถามรายละเอีดเพิ่มเติมได้ที่ 044 009009 ต่อ 1616 ต่อ 103 , 120

 

https://www.facebook.com/arc.nrru1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ Bloomsbury Collections, Bloomsbury Fashion Central, Drama Online   ระหว่างวันที่  1  มิถุนายน  - 31 กรกฏาคม  2560 ซึ่งมีรายละเอียดฐานข้อมูลดังนี้

@ ฐานข้อมูลออนไลน์  "Bloomsbury Collection”

 - Link : www.bloomsburycollections.com

- Abstract :  " ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  ที่ให้บริการเนื้อหาที่มีคุณภาพด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น การเมืองการปกครอง การศึกษา แฟชั่น ออกแบบ การละคร ฟิล์ม สื่อ กฎหมาย ประวัติศาสตร์ ภาษาศาสตร์  ที่มาจากสำนักพิมพ์ต่าง ๆ  อาทิ Hart Publishing, Continuum, Berg, The Arden Shakespeare, T&T Clark, Bristol Classical Press,…. มากกว่า 5,000+ ชื่อเรื่อง  สามารถ Download, Print, Share, Citation มาพรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล "

 

@ ฐานข้อมูลออนไลน์  "Bloomsbury Fashion Central”

 - Link : www.bloomsburyfashioncentral.com

- Abstract :  " ฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีเนื้อหาทางการออกแบบ รูปภาพ แฟชั่น เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ เครื่องประดับ ที่อยู่ในรูปแบบของผลงานวิจัยทางการศึกษา หนังสือตำราเรียน สารานุกรม นิทรรศการ และคลังรูปภาพ  สามารถเข้าไปสืบค้น Save, Print, Note, Share,…พรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล "

@ ฐานข้อมูลออนไลน์  " Drama Online”

 - Link : www.dramaonlinelibrary.com

 

- Abstract :  " ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการแสดงที่ดีสุด ให้บริการจากแหล่งข้อมูลของการละเล่น การแสดง การทำงาน  บทวิเคราะห์วิจารณ์ที่สำคัญและน่าเชื่อถือทั่วโลก   ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นกรณีศึกษาต่างๆ ด้านบทละคร บทพูดที่อยู่ในรูปแบบวิดีโอ ไฟล์เสียง มากมายกว่า 1,500+    มีผลการดำเนินงานและรางวัลการันตีมาแล้วตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา  ซีงสามารถเข้าไปค้นหา สืบค้น ศึกษา พรัอมเครื่องมือการใช้งานต่างๆ ในฐานข้อมูล "

 

วันจันทร์, 15 พฤษภาคม 2560 11:34

กิจกรรม อ่านเพลิน Learn every day

Written by

 

กิจกรรมดีดี ต้องบอกต่อ

งานบริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม  กิจกรรม อ่านเพลิน Learn every day การให้บริการยืมหนังสือในช่วงปิดเทอม โดยเข้าร่วมโครงการสามารถยืมหนังสือได้สูงสุดคนละไม่เกิน 20 เล่ม  สามารถยืมหนังสือได้ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม – 20 สิงหาคม 2560

เปิดรับผู้สนใจร่วมลงทะเบียนรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2560 นี้เท่านั้นนะคะ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรมใบเสร็จชิงโชค ประจำเดือนเมษายน 2560

1. น้ำทิพย์  รัตนลัย

    5941001109

2. ธนมณพัฒศ์  พะโยธร

    58D0107113

3. ปัทมาวดี  เลิศสันเที๊ยะ

    5840307113

ติดต่อรับของรางวัลได้ที่ งานบริการยืม-คืน ชั้น1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร์ โทร 044-009009 ต่อ 1616,1609 ต่อ 120


หน้าที่ 1 จาก 3