ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (57)

มื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และสัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์    โดยมีนายธงชัย ลืออดุลย์ และ รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจสอบ ซึ่งมี อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์  ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   มีผู้บริหารสำนักฯ  และบุคลากรสำนักฯ ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม
วันพฤหัสบดี, 19 ตุลาคม 2560 13:26

กิจกรรม ภาษา วัฒนธรรม สรรค์สร้างงาน SeasonII

Written by

เมื่อวันที่  18  ตุลาคม 2560  กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาต่างชาติ  เพื่อให้นักวิชาการโสตทัศนศึกษาได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานสำหรับรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยได้รับความร่วมมือจากกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จัดนักศึกษาจากประเทศบรูไน เข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้ มี ผศ.ดร. สุภาพ ผู้รุ่งแรือง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและบริการ  อาจารย์ ภนิดา  แก้วกูร  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา  และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งบรรยาการการต้อนรับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ในการนี้ นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้นำคณะนักศึกษา เยี่ยมชมและแนะนำการใช้ห้องสมุด สำหรับนักศึกษาด้วย

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสู่มัลติมีเดีย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง AV club ปรับกระบวนการ มุ่งงาน Perfect เฟส 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ปัญหาและวิธีการแก้ไข ในการทำงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ ที่นำมาใช้กับการเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาบุคลากรโสตทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการแก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายที่ดีภายในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ คณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย  ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง ประธานกรรมการ ผศ.ตุลา คมกฤต มโนรัตน์ กรรมการ และ น.ส.รชยา วราจิตเกษม ผู้ช่วยเลขานุการ ในการนี้ มีผู้บริหารสำนัก และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม

 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่

อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.สุภาพ  ผู้รุ่งเรือง ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและบริการ

อาจารย์ภณิดา แก้วกูร  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาวจารุพรรณ จันทร์แรม ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและบริหาร

 

โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และยินดี

.

.

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดยมีอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ ได้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ จากการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ บุคลากร และทีมผู้บริหารได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการบริหารงานและการผลักดันบุคลากรสานสนับบสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ และการทำงานในด้านต่าง ๆ อีกทั้งได้เยี่ยมชมการจัดบริการต่าง ๆ เช่น งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ และงานเทคนิคสารสนเทศ อีกทั้งยังได้ เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการระบบเครือข่าย

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย นำโดยท่านอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ลงชุมชนบ้านด่านเกวียน ตามโครงการ: พัฒนาตนสู่การบริการที่เป็นเลิศ:การผลิตสื่อเพื่อชุมชน (กรณีบ้านด่านเกวียน) โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรพัฒนางานประจำสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ทางกลุ่มงานจึงลงชุมชนบ้านด่านเกวียนเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเครื่องปั้นดินเผา ให้ประชาคมได้รู้จักผ่านสื่อวีดิทัศน์ในเชิงอนุรักษ์และเพื่อการท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ใหญ่บ้าน นายเมี้ยน สิงห์ทะเล ให้ความรู้ประวัติความเป็นมาของการปั้นดินเผาของหมู่บ้าน และประธานชมรม OTOP (คุณมดแดง)ชุมชนบ้านด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้เอื้อเฟื้อสถานที่

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 16.30 น.นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง และนายธรรมรัตน์ ปนสูงเนิน บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Zend Framework” ณ ห้อง IT Learning Center (27.01.01) โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมวิทย์ ท่อแก้ว ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และแนะนำแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความยืดหยุ่นและปลอดภัย Zend Framework 3 , Smarty และการใช้ Bootstrap

 

 

เมื่อวันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาววารุณี คุ้มบัว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  หัวหน้ากลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ไปถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ การตัดต่อวีดิโอ ด้วยโปรแกรม Coral Video studio Pro X9  ให้กับน้องๆนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็น ปีที่ 4 ซึ่งในการอบรมได้ถ่ายทอดขั้นตอน การรู้จักกับโปรแกรมตัดต่อ Coral Video studio Pro X9  เบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการนำภาพ นำวีดิโอ มาใช้ในการตัดต่ออย่างสนุกสนาน และได้ผลงานของนักเรียน ตามวัตถุประสงค์ของการอบรม เป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่จะนำไปใช้ในการเรียน หรือชีวิตประจำวันต่อไป

 

วันอังคาร, 29 สิงหาคม 2560 11:13

ประชุมปิดการตรวจสอบภายใน ปี 2560

Written by

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะผู้รับตรวจ ได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานสำนักวิทยบริการฯ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  บัดนี้ได้ดำเนินการรับการตรวจสอบกระบวนการของการตรวจสอบภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงได้มีการประชุมปิดการตรวจสอบภายในร่วมกัน เพื่อรับฟังและสรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการ ฯ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน้าที่ 1 จาก 5