ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (45)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 คุณจารุพรรณ จันทร์แรม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อมารดาและผู้มีพระคุณ กิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบด้วย พิธิถวายราชสดุดี และกิจกรรม "Give for Life ทำดีเพื่อแม่ มอบแด่สังคม"

 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม รณรงค์ "ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก" เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้รวมใจ รวมพลัง สร้างสรรค์ราชภัฏโคราช สู่มหาวิทยาลัยสีเขียว NRRU Green University ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้ทำหน้าที่ในส่วนของฝ่ายจัดการอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนบริการโสตทัศนูปกรณ์ในพิธีเปิดงาน ในการนี้ได้วางแผนขั้นตอนการดำเนินงานในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในวันเปิดกิจกรรม จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการ จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม และให้บริการสำหรับผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน  ตลอดจนดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาด บริเวณที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม  ซึ่งได้จัดเตรียมอาหารว่างเป็นขนมไทย และน้ำดื่มเพื่อสุขภาพโดยได้จัดเตรียมน้ำดื่มเองทุกขั้นตอน พร้อมกันนี้ได้จัดเตรียมอาหารกลางวันมากกว่า 12 ชนิด สำหรับผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้มอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับหน้าที่ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ โดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาและหอประชุมเปรมติณสูลานนท์

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 19 -21 กรกฎาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมโดยท่านอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพือให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย การศึกษาวิจัย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกลุ่มสมาชิก โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ บุคลากรได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้

1. การปรับบทบาทของห้องสมุดที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิจัย  บรรยายโดย รศ.น้ำทิพย์  วิภาวิน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2. ห้องสมุดกับการปรับตัวสู่ยุค Thailand 4.0 บรรยายโดย นายปราชญ์  สงวนศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. Learning Space in the Library and Community  โดย นายอภิภู สิทธิภูมิมงคล จากมหาวิทยาลัยมหิดล   นายบรรพต  สร้อยศรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

4. การบูรณาการ Cloud Service กับระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย โดย ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่ และนายกิตติ์ เธียรธในปจัย จากมหาวิทยาลัยยขอนแก่น

5. ความมั่นคงของสารสนเทศ โดยนายอารีย์ จิวรรักษ์ สำนักปลัดกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายทิวกร  แตงอ่อน จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

6. Library of Things โดย นางสาวจีรภา สิมะจารึก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. ถอดบทเรียนการปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space โดยนางสาวจีรกาญจน์ ศรีวิเศษ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

8. Service Design for Library โดย นางสาวกรรณิการ์ แสงทอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

9. Library Service Innovation Talk กับบรรรักษ์นักนวัตกรรม

10. OAI PMH for Library 4.0 โดย นายจีระพล คุ่มเคี่ยม

นอกจากนี้ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าร่วมการทำ Workshop เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการดังนี้

1.ระบบ Monitoring Server ด้วยโปรแกรม Glances และ แจ้งเตือนผ่าน Line Notify จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2. การบริหารจัดการในองค์กรด้วยระบบ ARITC One Stop Service โดยนายปรีชา พังสุบรรณ และคณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

เมื่อวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2560ื สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนรายงานการควบคุมภายใน ให้กับบุคลากรภายในสำนักฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการเขียนรายงานการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อที่ 6 ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้ความรู้และนำฝึกปฏิบัติการเขียนรายงาน

 

สำนักวิทยบริการฯ นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าในทุกรูปแบบแล้ว ยังเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์การวิชาชีพให้กับนักศึกษาซึ่งในแต่ละปีมีนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ สนใจเข้าฝึกประสบการณ์ ทั้งสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียนนี้ นักศึกษาจากสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 2 คน เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษ์ ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2560 แบ่งการฝึกงานตามกลุ่มงานต่าง ๆ ทั้ง 5 กลุ่มงาน และในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ผู้สอน ได้เข้านิเทศนักศึกษาพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการทางด้านห้องสมุด

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมการแนะนำการใช้ห้องสมุดให้กับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560 (Library Tour 2017) ระหว่างวันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและแนะนำการใช้ห้องสมุด ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 2,840 คน จากจำนวนนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ทั้งสิ้น 3,064 คน คิดเป็นร้อยละ 92.68 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 อยู่ในระดับมาก

 

 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้เชื่อกิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Web OPAC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 มีทักษะการสืบค้นสารสนเทศภายในห้องสมุด จากบริการ WebOPAC และสามารถใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการตรวจสอบการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนการขอใช้บริการจอง การยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 12 และ 13 มิถุนายน 2560 คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 90 คน ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙ ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายแด่พ่อ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ นักเรียนที่เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ทุกคน มีความตั้งใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๙" โดยได้รับเกียรติจากท่า ดร.อานรรต์ ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นิทรรศการนี้จัดทำขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมกาแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย
นิทรรศการนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไป หรือหน่วยงาน โรงเรียนต่าง ๆ ในท้องถิ่นสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ เปิดเข้าชมระหว่างเวลา 08.00 - 16.30 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หน้าที่ 1 จาก 4