ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (37)

เมื่อวันที่ 12 และ 13 มิถุนายน 2560 คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 90 คน ได้เข้าร่วมชมนิทรรศการ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๙ ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายแด่พ่อ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ นักเรียนที่เข้าร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ทุกคน มีความตั้งใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ ๙" โดยได้รับเกียรติจากท่า ดร.อานรรต์ ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นิทรรศการนี้จัดทำขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสริมกาแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย
นิทรรศการนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไป หรือหน่วยงาน โรงเรียนต่าง ๆ ในท้องถิ่นสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ เปิดเข้าชมระหว่างเวลา 08.00 - 16.30 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ร่วมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ จำนวน 9,999 ดอก ณ ลานนิทรรศการชั้น 1 สำนักวิทยบริการฯ ระหว่างวันที่ 8 - 13 มิถุนายน 2560 

 

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร23) โดยการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมแจ้งให้ทราบถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 5/2560 ความก้าวหน้าในการจัดกิจกรรม Library Tour 2517 นำเสนอกิจกรรมอ่านเพลิน Learn everyday รายงานความเสี่ยงสำนักวิทยบริการฯ แจ้งการเป็นเจ้าภาพในการประชุมเครือข่ายงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรายงานการเข้าร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นอกจากนั้นยังมีวาระสืบเนื่องในเรื่องของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2559 ร่างประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่องการยืม-คืน ร่างประกาศสำนักวิทยบริการฯ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการอินเทอร์เน็ตและพิมพ์งาน ตลอดจนวาระการนำเสนอพิจารณาต่าง ๆ ได้แก่ การปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการฯ การพัฒนาระบบบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการวิพากษ์และถอดบทเรียน : บทเรียนการพัฒนาการให้บริการเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร การมอบรางวัลบทเรียนทรงคุณค่า โดยกิจกรรมในวันนั้นได้มีการแลกเปลี่ยน นำเสนอกิจกรรมของแต่ละกลุ่มงาน เพื่อตอบสนองบริการและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ เป็นวิทยากรในการวิพากษ์กิจกรรมการจัดการความรู้ของทุกกลุ่มงาน โดยแต่ละกลุ่มงานดำเนินกิจกรรมดังนี้

1. กลุ่มงานเทคโนโลยีโลยีสารสนเทศ : iT-care@library

2. กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย : การบริการเชิงรุก เข้าถึงพึ่งได้

3. กลุ่มงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ : อ่านเพลิน learn every day 

4. สำนักงานผู้อำนวยการ : โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานสำนักงานผู้อำนวยการ

5. กลุ่มงานเทคนิคฯ : Re branding : Books express plus+

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมโดยท่านอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ท่าน อ.ดร.วันวิสาข์ โชรัมย์ เข้าศึกษาดูงานสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร บุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของวิชาชีพด้านโสตทัศนูปกรณ์เป็นอย่างดี ซึ่งจะได้นำมาพัฒนางานของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำทีมโดยอาจารย์สุเกษม  อิงคนินันท์ และบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรม "ราชภัฏโคราช อิ่มบุญ ชุ่มฉ่ำ มหาสงกรานต์" ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงาม และชาวราชภัฏโคราชได้ปฏิบัติมาเป็นประจำในทุก ๆ ปี กิจกรรมในงานนี้ประกอบด้วย การไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัย เลี้ยงพระ และรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยความร่วมมือของสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่  สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม องค์การนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.ปช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

.

 

เมื่อวันที่ 28 – 30  มีนาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำทีมโดย อาจารย์สุเกษม  อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และบุคลากรเข้าร่วม การประชุมเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ Academic Resources and Information Technology - ARIT 4.0 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์ จาก ม.มหิดลบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Massive Open Online Courses กับภารกิจของสำนักวิทยบริการฯ “ และ นางบุษยมาศ แสงเงิน จาก ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม บรรยายในหัวข้อ การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาชีพเพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จำนวน 38 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อหาแนวทางการจัดหาทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดเวทีให้บุคลากรมีโอกาสพัฒนาศักยภาพการทำงานให้พร้อมกับการเป็น ARIT ในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่ต้องการยกระดับรายได้ของประเทศให้สูงขึ้นนั่นเอง

 

 

 

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม -  2 เมษายน 2560 บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานและสัมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อการสร้างภาพลักษณณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  จากกิจกรรมครั้งนี้ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน  ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ มาพัฒนาการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สืบไป 

 

 

หน้าที่ 1 จาก 3