ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (86)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  บุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนางสาวชลธิชา ดินขุนทด และ นางบุญนาค  ศรีบุญ กลุ่งงานส่งเสริมการเรียนรู้และการประชาสัมพันธ์ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้แก่นักศึกษาสาขาเคมี ชั้นปีที่ 2 จำนวน 45 คน  ในหัวข้อ การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลในประเทศและต่างประเทศ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งบรรยากาศในการอบรม เต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้ความรู้ ที่นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และการทำวิจัยสืบไป

 

วันที่ 10 พฤษจิกายน 2561 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยนางสาวนาตยา  ศิริทับ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ นางสาวดวงเดือน  ตั้งประเสริฐ และนางบุญยรัตน์ สุขตุงคะ ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level) และการดำเนินงานร่วมกันบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) ในโครงการพัฒนาระบบจัดการสหบรรณานุกรมสำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาระยะที่ 4 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ ผู้รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาววารุณี คุ้มบัว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ได้เข้าร่วมพิธีการลงนาม โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (online database) ณ ห้องประชุมวิทยสภา 1 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร โดยการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีทรัพยากรสารสนเทศให้บริการแก่คณะจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเพิ่มขึ้น เกิดการแบ่งปันทรัพยากรในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ตลอดจนการใช้งบประมาณ อย่างคุ้มค่า

 

 

 

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การสร้างเว็บเพจอย่างง่ายโดยใช้ Google Sites ให้กับนักศึกษา จำนวน 26 คน ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23) ระหว่างเวลา 13.30 - 16.00 น. การอบรมในครั้งนี้เป็นการปรับฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์สร้างเว็บไซต์อย่างง่ายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและสามารถปรับใช้ในการทำงานได้

 

 

เมื่อวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการนีี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา ศาสตร์ปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักวิทยบริการฯ เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป

เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ iT-Training ในหัวข้อ "การสร้างเว็บเพจอย่างง่ายโดยใช้ Google Site" ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ จำนวน 28 คน ผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำเครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างเว็บเพจจาก Google Site ตลอดจนการใช้งาน Google Site ร่วมกับ Google Apps ตัวอื่น ๆ ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์เพื่อสร้างเว็บไซต์ของตนเองและของหน่วยงานได้

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 รดน้ำขอพร อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ภณิดา แก้วกูร รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อความเป็นสิริมงคล ของชีวิต โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น สนุกสนาน และ เป็นการสืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการฯ ได้นำคณาจารย์และบุคลากรไปร่วมเลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 16 (Bangkok International Book Fair 2018)  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 โดยมีอาจารย์และบุคลากรจากคณะต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12 คน และร่วมคัดเลือกหนังสือใหม่มากกว่า 300 ชื่อเรื่อง ซึ่งหากอาจารย์ บุคลากร หรือนักศึกษาต้องการใช้หนังสือใหม่ สามารถติดตามรายชื่อหนังสือใหม่ได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ : books express nrru และขอใช้บริการหนังสือด่วน (Book express) ได้ที่กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ชั้น 2 และ ชั้น 3 ได้เลยค่ะ


 

 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพัฒนาระบบจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์(อาคาร 23) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานวิชาการ ประเภทตำรา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอนของบุคลากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักวิทยบริการฯ สู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้บริการตลอดเวลา และกระตุ้นให้เกิดสถิติ ผู้เข้าถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ Webometic ในการนี้ อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา ศาสตร์ปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเกิดการอบรม การอบรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ ทุมทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิคม ทองจริง จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นวิทยากรการในการอบรม

 

 

 

วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561 10:13

การอบรม "การใช้ Google Hangouts เพื่อการ Conference"

Written by

 การอบรม "การใช้ Google Hangout เพื่อการ Conference" เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องสาธิต ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23 ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วิทยากรโดยนางสาววารุณี  คุ้มบัว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับการแนะนำการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Google Hangout การเพิ่มเพื่อน การสร้างกลุ่มประชุม ทั้งการใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน

 

หน้าที่ 1 จาก 7