วันอังคาร, 05 กันยายน 2560 10:15

การผลิตสื่อเพื่อชุมชน (กรณีบ้านด่านเกวียน)

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย นำโดยท่านอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ลงชุมชนบ้านด่านเกวียน ตามโครงการ: พัฒนาตนสู่การบริการที่เป็นเลิศ:การผลิตสื่อเพื่อชุมชน (กรณีบ้านด่านเกวียน) โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรพัฒนางานประจำสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ทางกลุ่มงานจึงลงชุมชนบ้านด่านเกวียนเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำเครื่องปั้นดินเผา ให้ประชาคมได้รู้จักผ่านสื่อวีดิทัศน์ในเชิงอนุรักษ์และเพื่อการท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ใหญ่บ้าน นายเมี้ยน สิงห์ทะเล ให้ความรู้ประวัติความเป็นมาของการปั้นดินเผาของหมู่บ้าน และประธานชมรม OTOP (คุณมดแดง)ชุมชนบ้านด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้เอื้อเฟื้อสถานที่

Read 517 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.