วันพุธ, 26 กรกฎาคม 2560 10:05

เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 35

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 19 -21 กรกฎาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมโดยท่านอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 35 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพือให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย การศึกษาวิจัย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกลุ่มสมาชิก โดยการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ บุคลากรได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้

1. การปรับบทบาทของห้องสมุดที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร/อาจารย์/นักวิจัย  บรรยายโดย รศ.น้ำทิพย์  วิภาวิน จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2. ห้องสมุดกับการปรับตัวสู่ยุค Thailand 4.0 บรรยายโดย นายปราชญ์  สงวนศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. Learning Space in the Library and Community  โดย นายอภิภู สิทธิภูมิมงคล จากมหาวิทยาลัยมหิดล   นายบรรพต  สร้อยศรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

4. การบูรณาการ Cloud Service กับระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย โดย ผศ.เด่นพงษ์ สุดภักดี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่ และนายกิตติ์ เธียรธในปจัย จากมหาวิทยาลัยยขอนแก่น

5. ความมั่นคงของสารสนเทศ โดยนายอารีย์ จิวรรักษ์ สำนักปลัดกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายทิวกร  แตงอ่อน จากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

6. Library of Things โดย นางสาวจีรภา สิมะจารึก จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

7. ถอดบทเรียนการปรับปรุงพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space โดยนางสาวจีรกาญจน์ ศรีวิเศษ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

8. Service Design for Library โดย นางสาวกรรณิการ์ แสงทอง จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

9. Library Service Innovation Talk กับบรรรักษ์นักนวัตกรรม

10. OAI PMH for Library 4.0 โดย นายจีระพล คุ่มเคี่ยม

นอกจากนี้ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ได้เข้าร่วมการทำ Workshop เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการดังนี้

1.ระบบ Monitoring Server ด้วยโปรแกรม Glances และ แจ้งเตือนผ่าน Line Notify จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

2. การบริหารจัดการในองค์กรด้วยระบบ ARITC One Stop Service โดยนายปรีชา พังสุบรรณ และคณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

Read 362 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.