วันพุธ, 26 กรกฎาคม 2560 09:52

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนรายงานการควบคุมภายใน

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2560ื สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนรายงานการควบคุมภายใน ให้กับบุคลากรภายในสำนักฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการเขียนรายงานการควบคุมภายใน เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางในการจัดวางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อที่ 6 ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งเป็นบุคลากรจากหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้ความรู้และนำฝึกปฏิบัติการเขียนรายงาน

 

Read 227 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.