วันอาทิตย์, 02 กรกฎาคม 2560 14:36

ตารางกิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด “Library Tour 2017” นักศึกษาเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

Written by
Rate this item
(0 votes)

 

 

 

                              ตารางกิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด “Library Tour 2017”  

                                       นักศึกษาเข้าใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

                                           วันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2559   

 

                 บริเวณสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาวัน/เดือน/ปี

เวลา

คณะ

สาขาวิชา

จำนวน/คน

ระดับ

วันอังคาร

ที่ 4

กรกฎาคม

2560

08.30 -12.00 น.

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

 

ภาษาอังกฤษ

1,015

ปริญญาตรี 4 ปี

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ปริญญาตรี 4 ปี

ภาษาจีน/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาไทย

ปริญญาตรี 4 ปี

ออกแบบนิเทศศิลป์

ปริญญาตรี 4 ปี

ทัศนศิลป์

ปริญญาตรี 4 ปี

13.00-16.30 น.

 

นิติศาสตร์

ปริญญาตรี 4 ปี

รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาตรี 4 ปี

สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ปริญญาตรี 4 ปี

การพัฒนาสังคม

ปริญญาตรี 4 ปีวัน/เดือน/ปี

เวลา

คณะ

สาขาวิชา

จำนวน/คน

ระดับ

วันพุธ

ที่ 5

กรกฎาคม

2560

08.30 -12.00 น.

คณะวิทยาการจัดการ

 

การบัญชี

1,270

ปริญญาตรี 4 ปี

การตลาด

ปริญญาตรี 4 ปี

การเงินและการธนาคาร

ปริญญาตรี 4 ปี

การจัดการโรงแรม

ปริญญาตรี 4 ปี

การจัดการ

ปริญญาตรี 4 ปี

13.00-16.30 น.

 

นิเทศศาสตร์

ปริญญาตรี 4 ปี

เศรษฐศาสตร์

ปริญญาตรี 4 ปี

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปริญญาตรี 4 ปี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปริญญาตรี 4 ปี

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปริญญาตรี 4 ปี

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ปริญญาตรี 4 ปี

การจัดการ

ปริญญาตรี เทียบโอน

การจัดการโรงแรม

ปริญญาตรี เทียบโอน

การตลาด

 

ปริญญาตรี เทียบโอน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ปริญญาตรี เทียบโอน
วัน/เดือน/ปี

เวลา

คณะ

สาขาวิชา

จำนวน/คน

ระดับ

วันพฤหัสบดี

ที่ 6

กรกฎาคม 2560

08.30 - 12.00 น.

คณะครุศาสตร์

 

ศิลปศึกษา

540

ปริญญาตรี 5 ปี

สังคมศึกษา

ปริญญาตรี 5 ปี

นาฏศิลป์ไทย

ปริญญาตรี 5 ปี

ดนตรี

ปริญญาตรี 5 ปี

พลศึกษา

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน/เดือน/ปี

เวลา

คณะ

สาขาวิชา

จำนวน/คน

ระดับ

วันพฤหัสบดี

ที่ 6

กรกฎาคม 2560

13.00-16.30 น.

คณะสาธารณสุขศาสตร์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

180

ปริญญาตรี 4 ปี

สาธารณสุขชุมชน

ปริญญาตรี 4 ปี

คณะครุศาสตร์

 

การศึกษาปฐมวัย

 

ปริญญาตรี 5 ปี

การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย

 

ปริญญาตรี 5 ปี

ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย

 

ปริญญาตรี 5 ปี

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว

 

ปริญญาตรี 5 ปี

พุทธศาสนศึกษา

 

ปริญญาตรี 5 ปี

อุตสาหกรรมศึกษา

 

ปริญญาตรี 5 ปี

ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา/วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

ปริญญาตรี 5 ปี

คณิตศาสตร์

 

ปริญญาตรี 5 ปี

คอมพิวเตอร์ศึกษา

 

ปริญญาตรี 5 ปี

เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา-คอมพิวเตอร์

 

ปริญญาตรี 5 ปี

Read 544 times Last modified on วันอาทิตย์, 02 กรกฎาคม 2560 14:41

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.