วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562 14:52

⯑⯑AVM NRRU พัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล⯑⯑

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 12 และ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม แฟ้มสะสมงานด้วย E-Portfolio ,Google Calendar และ Google Sties ให้กับบุคลากรภายในกลุ่มงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถโปรแกรม e-portfolio ในการเก็บรวบรวมผลงานและจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนได้ ตลอดจนให้บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้ Google Calendar และ Google Site ในการเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงานประจำวันในรูปแบบของระบบอิเลคทรอนิกส์ได้ ซึ่งการอบรมครั้งนี้้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ คุณวีระพล ปุ้ยกระโทก และคณะให้ความรู้ในการใช้ E-Portfolio และคุณกอบแก้ว บุญกลาง กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความรู้การใช้ Google Calendar และ Google Sties ความรู้ที่ได้รับทั้ง 2 หัวข้อการอบรม บุคลากรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการปฏิบัติการประจำวัน

 

Read 335 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.