วันศุกร์, 01 กุมภาพันธ์ 2562 07:25

อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้งาน Google Calendar ในการปฏิบัติ ให้กับบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 นางสาวกอบแก้ว บุญกลาง ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้งาน Google Calendar ในการปฏิบัติ ให้กับบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 7 คน ณ ห้องสาธิต 1ั ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23) การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถอำนวยความสะดวก ลดเวลาในการทำงาน และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ การอบรมในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ในการประยุกต์ใช้ Google Calendar ในการปฏิบัติการ การสร้างปฏิทินกิจกรรม การสร้างการนัดหมาย และการแจ้งเตือนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าอบรมทุกคนมีความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานได้

Read 197 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.