วันจันทร์, 10 กันยายน 2561 14:33

การประชุมเพื่อดำเนินการบริหารจัดการครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมเพื่อดำเนินการบริหารจัดการครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยเชิญตัวแทนคณะภายในมหาวิทยาลัยที่เสนอขอจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทิวสน ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23)  โดยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ชี้แจงการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตั้งแต่กระบวนการจัดสรรครุภัณฑ์       การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (TOR) การตรวจรับ การส่งมอบและการเบิกครุภัณฑ์ไปใช้ได้อย่างถูกต้องตรงตามหน่วยงานและสถานที่ใช้งานจริง ซึ่งจะทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยต่อไป.....

Read 336 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.