วันพฤหัสบดี, 06 กันยายน 2561 14:25

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อยุคดิจิทัลด้วย Motion Infographic”

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2561 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตสื่อยุคดิจิทัลด้วย Motion Infographic” ณ ห้องสาธิต1 ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์ ม.ราชภัฏนครราชสีมา

โดยได้รับเกียริตจากวิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ได้แก่ ดร.อภิภู สิทธิภูมิมงคล      รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการและพันธกิจพิเศษ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ วสันต์  อุทัยเลี้ยง  หัวหน้างานพัฒนาและเทคโนโลยีสารสนเทศและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสยาม โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ โปรแกรมในการผลิตสื่อยุคดิจิทัลด้วย Motion Infographic อันได้แก่โปรแกรม Edrow Max, Powtoon และ Animaker อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานผลิตสื่อ เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพให้แก่องค์กร ต่อไป

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถผลิตสื่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ 2. สามารถทำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และ 3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการผลิตสื่อกับบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1cO69KmbKS3X1uWulApyjzzV3U9sETwWN

Read 431 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.