วันอาทิตย์, 26 พฤศจิกายน 2560 14:49

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ Google Apps for Education กับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

Written by
Rate this item
(0 votes)

เมื่อวันที่  23 – 24 พฤศจิกายน 2560   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การประยุกต์ใช้ Google Apps for Education กับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับการอบรมจัดขึ้นสำหรับบุคลากรวิชาการ จัดในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณอริสา  สอนสุภี เป็นวิทยากรในการอบรม ในหัวข้อ
Google Apps for Education กับการเรียนการสอน  มีคณาจารย์ เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้น 70 คน  และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ได้รับเกียรติจากอาจารย์สวรรค์  ดวงมณี ครูชำนาญการ จากโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ ซึ่งท่านยังเป็น Google Trainer ท่านแรก ๆ ของประเทศไทย เป็นวิทยากรในการอบรมให้กับบุคลากครสายสนับสนุน ในหัวข้อ Google Apps for Education กับการปฏิบัติงาน โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 80 คน ทางสำนักวิทยบริการคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยจะสามารถนำความรู้จากการอบรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

 

 

 

Read 572 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.