วันเสาร์, 11 พฤศจิกายน 2560 11:36

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประยุกต์ใช้ Google Apps for Education กับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน"

Written by
Rate this item
(0 votes)

       ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการ“การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการใช้ google applications กับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถนำ google applications ไปประยุกต์ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้ 

๑)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps for Education กับการเรียนการสอน ให้กับบุคลากรสายวิชาการ จัดขึ้นในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อาคารบูรณาวิทยาการ      (อาคาร ๒๗)  ชั้น ๓ ห้อง IT Center  ๒๗.๐๓.๐๔

 

๒)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Apps for Education กับปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน จัดขึ้นในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ณ อาคารบูรณาวิทยาการ (อาคาร ๒๗)      ชั้น ๓ ห้อง IT Center  ๒๗.๐๓.๐๔

 

ในการนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโยลยีสารสนเทศ ใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การประยุกต์ใช้ Google Apps for Education กับการเรียนการเรียนสอน” จัดให้กับบุคลากรสายวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๕๐ ท่าน

การประยุกต์ใช้ Google Apps for Education กับการปฏิบัติงาน” จัดให้กับบุคลากรสายสนับสนุน ในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๕๐ ท่าน  

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://goo.gl/forms/Ko5uEu3o9PMsLzcm1 หรือลิงค์ QR-Code จากเอกสารการรับสมัครที่แนบมากับหนังสือฉบับนี้ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และขออนุญาตปิดรับสมัครหากมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนที่กำหนด

 

 

 

Read 886 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.