Admin

Admin

วันพุธ, 17 เมษายน 2562 13:27

เปิดให้บริการล่วงเวลา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการล่วงเวลา ตั้งแต่วันนี้ – 17 พฤษภาคม 2562 
วันจันทร์ - วันเสาร์ เปิดเวลา 08.00 - 18.30 น.
วันอาทิตย์ เปิดเวลา 08.00 - 16.30 น.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะปิดให้บริการในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 08.00-11.00 น. เนื่องจาก บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม KM DAY ครั้งที่ 4 และจะเปิดให้บริการอีกครั้งในเวลา 11.00 น. ถึง 18.30 น.

เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกไอที ๒๐๑๙ ในโครงการ Cisco Network Academy : IT Trends ๒๐๑๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตร และหน่วยงานภายในจังหวัดนครราชสีมา ให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการทำงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ ๑) Digital Transformation and Digital Education 
๒) Blockchain Application: The new management instrument and transformation 
๓) MOOC : สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคดิจิทัล 
๔) Cisco collaboration for Education 
และได้จัดอบรม Workshop ๔ หัวข้อ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงในระดับประเทศ 
กิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า ๕๐๐ คน ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากวิทยากรสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

 

 

วันอังคาร, 02 เมษายน 2562 09:22

กิจกรรม Learning By Doing

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดยอาจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร ได้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การใช้บำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการศึกษา ในปีการศึกษา 2/2561 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา - คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2  เพื่อพัฒนาทักษะความรู้การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ระบบเสียง ระบบภาพ และสามารถออกแบบติดตั้งระบบเสียงและระบบภาพได้ ทั้งในห้องเรียนขนาดเล็กจนไปถึงห้องประชุมขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เกิดความรู้นอกห้องเรียน และได้เรียนรู้การใช้งานระบบจริง ซึ่งการเรียนการสอนในครั้งนี้ ได้ใช้กรณีศึกษา หอประชุม 3500 ที่นั่ง (อาคาร 35) มีนักศึกษา เข้าร่วม จำนวน 24 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยาย จากกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคุณกฤษณ กำไรเงิน ให้ความรู้เรื่องระบบเสียง คุณปริญญา  นาทีและคุณปิยวัฒน์  ชัยวงษ์      ให้ความรู้เรื่องระบบภาพ และคุณวารุณี  คุ้มบัวให้ความรู้เรื่องระบบไฟ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการออกแบบห้องอื่นๆต่อไป

 

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จะดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกไอที 2019 ในโครงการ Cisco Network Academy : IT Trends ๒๐๑๙ ระหว่างวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิ์ในการเรียนการสอนและการทำงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ 
1) Digital Transformation and Digital Education 
2) Blockchain Application: The new management instrument and transformation 
3) MOOC 
4) Cisco collaboration for Education 
Workshop 3 หัวข้อ 
งานออกบูธนิทรรศการจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ

ลงทะเบียนได้ที่
bit.ly/2C1GFbH

ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วมโครงการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อร่วมคัดเลือกหนังสือใหม่ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ.2562 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการช่องทางออนไลน์ได้ที่ http://www.gg.gg/d8o55 หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ “เล่มไหนอยากอ่านเราจัดให้” หรือติดต่อสอบถามได้ที่งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 3 โทรศัพท์ภายในหมายเลข 2321, 2322 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562 รับจำนวนจำกัด นักอ่านชาวราชภัฏห้ามพลาด เตรียมตัวไปซื้อหนังสือดีๆ ราคาโดนใจกันได้เลย

 

เมื่อวันที่ 12 และ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม แฟ้มสะสมงานด้วย E-Portfolio ,Google Calendar และ Google Sties ให้กับบุคลากรภายในกลุ่มงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถโปรแกรม e-portfolio ในการเก็บรวบรวมผลงานและจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนได้ ตลอดจนให้บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้ Google Calendar และ Google Site ในการเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงานประจำวันในรูปแบบของระบบอิเลคทรอนิกส์ได้ ซึ่งการอบรมครั้งนี้้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ คุณวีระพล ปุ้ยกระโทก และคณะให้ความรู้ในการใช้ E-Portfolio และคุณกอบแก้ว บุญกลาง กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความรู้การใช้ Google Calendar และ Google Sties ความรู้ที่ได้รับทั้ง 2 หัวข้อการอบรม บุคลากรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการปฏิบัติการประจำวัน

 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งมอบถุงกระดาษสำหรับบรรจุยาสำหรับโรงพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลจิตเวช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปบริการแก่ผู้ป่วยต่อไป ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อรณรงค์การลดการใช้ถุงพาสติกในชีวิตประจำวันและสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Green and Smart University) โดยได้รับความร่วมมือจากมือร่วมใจ จากจิตอาสาชาวราชภัฏนครราชสีมา ช่วยกันประดิษฐ์ถุงใส่ยาเพื่อผู้ป่วยในครั้งนี้

 

เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2562  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์กนิษฐา  พุทธเสถียร  ส่งนักศึกษาฝึกงานชาวจีน  จำนวน 2  คน  ได้แก่ น้องกล้วยไม้ และน้องลิลลี่  มาช่วยในการคัดแยกหนังสือ   ถอดความชื่อเรื่อง และให้ความหมายของชื่อเรื่องของหนังสือภาษาจีนที่ได้รับอภินันทนาการมา จำนวน  94 ชื่อเรื่อง 116 เล่ม เพื่อที่บรรณารักษ์จะได้จัดทำฐานข้อมูลและนำออกให้บริการต่อไป  จึงขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ครั้งนี้

วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562 08:50

กิจกรรมเนื่องในวันราชภัฏ ปี 2562

เมื่อวันที่ 14 - 15 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันราชภัฏ ปี 2562 ขึ้น  โดยมี ผศ.ดร. สุภาพ ผู้รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวันราชภัฏ ในครั้งนี้ โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้

1.  กิจกรรม ปลอดค่าปรับ โดยได้รับความสนใจจาก อาจารย์ นักศึกษา เป็นจำนวนมาก โดยผู้ใช้สามารถนำหนังสือที่เกิดกำหนด มาส่งคืนห้องสมุด โดยไม่เสียค่าปรับใดใดทั้งสิ้น

2.  กิจกรรมพับถุงยา เพื่อบริจาคโรงพยาบาล ในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสร่วมกันพับถุงยา พร้อมทั้งแต่งแต้ม เติมสีสัน และเขียนข้อความเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย โดยบรรยากาศ เต็มไปด้วยความอบอุ่น และสุขใจที่ได้มีโอกาส ร่วมทำบุญด้วยกันในครั้งนี้ (กิจกรรมมีถึงสิ้นเดือน ก.พ. มาพับได้เรื่อย ๆ นะคะ)

3. กิจกรรมบอกรักราชภัฏ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีโอกาศเขียนการ์ด บอกรักสถาบันอันเป็นที่รัก

นามว่า ราชภัฏ ซึ่งน้อง ๆ ก็ได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อสถาบัน ได้อย่างน่าประทับใจ

 

นี่คือกิจกรรมส่วนหนึ่ง ที่ทางห้องสมุดได้จัดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริกาารทุกท่าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมเหล่านี้ จะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์อันดี ระหว่างห้องสมุด และผู้ใช้บริการ ให้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น นึกอะไรไม่ออก หาหนังสือไม่เจอ อยากได้หนังสือ เล่มไหน อยากค้นคว้างานวิจัย ไม่รู้จะปรึกษาใคร มาห้องสมุดได้นะคะ เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการด้วยความเต็มใจค่ะ ^^.

หน้าที่ 1 จาก 21