ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (122)

เมื่อวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 บุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ “การปรับเปลี่ยนรูปห้องสมุด: คิดใหม่ ฟอร์มใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” หรือ “Library Transformation: Rethink and Reform for a Sustainable Future” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ รายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอการพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพบรรณารักษ์และสารนิเทศ ตลอดจนความเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายของห้องสมุดให้ตอบรับยุทธศาสตร์ด้าน Knowledge and Resource Sharing ตลอดจนเปิดโอกาสให้บรรณารักษ์สถาบันอุดมศึกษาได้พบปะ ปรึกษาหารือ ประเด็นสำคัญในการบูรณาการความเปลี่ยนแปลงเข้ากับบริบทของการอุดมศึกษา การสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การแสวงหาความรู้ และสารนิเทศให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มศักยภาพ
ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาครั้งนี้ ทำให้ทราบว่าห้องสมุดต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไร บรรณารักษ์ต้องก้าวข้ามการบริการแบบเดิมๆ หันมาบริการเชิงรุก เน้นกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ห้องสมุดต้องจัดพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม นับว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกประการที่ไม่ควรมองข้าม ตลอดจนไม่ว่าห้องสมุดจะจัดเทคโนโลยี หรือจัดบริการมากน้อยเพียงใดสิ่งสำคัญที่ห้องสมุดไม่ควรละเลยคือ การถามความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการฯ นำทีมโดยอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ อาจารย์ภณิดา แก้วกูร รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรประจำกลุ่มงาน จำนวน 7 คน เข้าศึกษาการจัดแสดงเทคโนโลยีสื่อโสตทัศนูปกรณ์ระดับมืออาชีพ ภายใต้ชื่องาน InfoComm Southeast Asia 2519 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ ไบเทคบางนา การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ เพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

 

 

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุด บนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UC-TAL ณ ห้องสาธิต1 ชั้น 5 อาคารบรรณราชนครินทร์ (อาคาร 23) โดยมีอาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ให้เกียรติประธานในการกล่าวเปิดอบรม ซึ่งการอบรมในครั้งเป็นการนำความรู้ที่ได้รับจากการส่งบุคลากร จำนวน ๒ ท่านเข้าร่วมอบรมกับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนำความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดให้กับบุคลากรของสำนักฯ เพื่อให้ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศบนระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UC-TAL (วิทยากรโดยคุณนาตยา ศิริทับ) และการให้บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UC-TAL) (วิทยากรโดยคุณกอบแก้ว บุญกลาง และคุณรัตนา ประเสริฐ)

 

 

เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกไอที ๒๐๑๙ ในโครงการ Cisco Network Academy : IT Trends ๒๐๑๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตร และหน่วยงานภายในจังหวัดนครราชสีมา ให้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการทำงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อ ๑) Digital Transformation and Digital Education 
๒) Blockchain Application: The new management instrument and transformation 
๓) MOOC : สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในยุคดิจิทัล 
๔) Cisco collaboration for Education 
และได้จัดอบรม Workshop ๔ หัวข้อ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมีชื่อเสียงในระดับประเทศ 
กิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า ๕๐๐ คน ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากวิทยากรสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

 

 

วันอังคาร, 02 เมษายน 2562 09:22

กิจกรรม Learning By Doing

Written by

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562  สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดยอาจารย์จิรศักดิ์ วิพัฒน์โสภากร ได้มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การใช้บำรุงรักษาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีการศึกษา ในปีการศึกษา 2/2561 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา - คอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2  เพื่อพัฒนาทักษะความรู้การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ระบบเสียง ระบบภาพ และสามารถออกแบบติดตั้งระบบเสียงและระบบภาพได้ ทั้งในห้องเรียนขนาดเล็กจนไปถึงห้องประชุมขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เกิดความรู้นอกห้องเรียน และได้เรียนรู้การใช้งานระบบจริง ซึ่งการเรียนการสอนในครั้งนี้ ได้ใช้กรณีศึกษา หอประชุม 3500 ที่นั่ง (อาคาร 35) มีนักศึกษา เข้าร่วม จำนวน 24 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยาย จากกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีคุณกฤษณ กำไรเงิน ให้ความรู้เรื่องระบบเสียง คุณปริญญา  นาทีและคุณปิยวัฒน์  ชัยวงษ์      ให้ความรู้เรื่องระบบภาพ และคุณวารุณี  คุ้มบัวให้ความรู้เรื่องระบบไฟ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการออกแบบห้องอื่นๆต่อไป

 

วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562 14:52

⯑⯑AVM NRRU พัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล⯑⯑

Written by

เมื่อวันที่ 12 และ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ได้จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม แฟ้มสะสมงานด้วย E-Portfolio ,Google Calendar และ Google Sties ให้กับบุคลากรภายในกลุ่มงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสามารถโปรแกรม e-portfolio ในการเก็บรวบรวมผลงานและจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนได้ ตลอดจนให้บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้ Google Calendar และ Google Site ในการเก็บรวบรวมผลการปฏิบัติงานประจำวันในรูปแบบของระบบอิเลคทรอนิกส์ได้ ซึ่งการอบรมครั้งนี้้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ คุณวีระพล ปุ้ยกระโทก และคณะให้ความรู้ในการใช้ E-Portfolio และคุณกอบแก้ว บุญกลาง กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความรู้การใช้ Google Calendar และ Google Sties ความรู้ที่ได้รับทั้ง 2 หัวข้อการอบรม บุคลากรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการปฏิบัติการประจำวัน

 

วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562 14:50

⯑⯑ส่งมอบถุงใส่ยาเพื่อบริจาคโรงพยาบาล⯑⯑

Written by

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ส่งมอบถุงกระดาษสำหรับบรรจุยาสำหรับโรงพยาบาล ให้กับโรงพยาบาลจิตเวช จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปบริการแก่ผู้ป่วยต่อไป ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อรณรงค์การลดการใช้ถุงพาสติกในชีวิตประจำวันและสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 4.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Green and Smart University) โดยได้รับความร่วมมือจากมือร่วมใจ จากจิตอาสาชาวราชภัฏนครราชสีมา ช่วยกันประดิษฐ์ถุงใส่ยาเพื่อผู้ป่วยในครั้งนี้

 

เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2562  งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ  กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์กนิษฐา  พุทธเสถียร  ส่งนักศึกษาฝึกงานชาวจีน  จำนวน 2  คน  ได้แก่ น้องกล้วยไม้ และน้องลิลลี่  มาช่วยในการคัดแยกหนังสือ   ถอดความชื่อเรื่อง และให้ความหมายของชื่อเรื่องของหนังสือภาษาจีนที่ได้รับอภินันทนาการมา จำนวน  94 ชื่อเรื่อง 116 เล่ม เพื่อที่บรรณารักษ์จะได้จัดทำฐานข้อมูลและนำออกให้บริการต่อไป  จึงขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ครั้งนี้

วันจันทร์, 18 กุมภาพันธ์ 2562 08:50

กิจกรรมเนื่องในวันราชภัฏ ปี 2562

Written by

เมื่อวันที่ 14 - 15 ก.พ. 2562 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันราชภัฏ ปี 2562 ขึ้น  โดยมี ผศ.ดร. สุภาพ ผู้รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวันราชภัฏ ในครั้งนี้ โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้

1.  กิจกรรม ปลอดค่าปรับ โดยได้รับความสนใจจาก อาจารย์ นักศึกษา เป็นจำนวนมาก โดยผู้ใช้สามารถนำหนังสือที่เกิดกำหนด มาส่งคืนห้องสมุด โดยไม่เสียค่าปรับใดใดทั้งสิ้น

2.  กิจกรรมพับถุงยา เพื่อบริจาคโรงพยาบาล ในกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสร่วมกันพับถุงยา พร้อมทั้งแต่งแต้ม เติมสีสัน และเขียนข้อความเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ป่วย โดยบรรยากาศ เต็มไปด้วยความอบอุ่น และสุขใจที่ได้มีโอกาส ร่วมทำบุญด้วยกันในครั้งนี้ (กิจกรรมมีถึงสิ้นเดือน ก.พ. มาพับได้เรื่อย ๆ นะคะ)

3. กิจกรรมบอกรักราชภัฏ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีโอกาศเขียนการ์ด บอกรักสถาบันอันเป็นที่รัก

นามว่า ราชภัฏ ซึ่งน้อง ๆ ก็ได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อสถาบัน ได้อย่างน่าประทับใจ

 

นี่คือกิจกรรมส่วนหนึ่ง ที่ทางห้องสมุดได้จัดเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริกาารทุกท่าน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมเหล่านี้ จะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์อันดี ระหว่างห้องสมุด และผู้ใช้บริการ ให้มีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น นึกอะไรไม่ออก หาหนังสือไม่เจอ อยากได้หนังสือ เล่มไหน อยากค้นคว้างานวิจัย ไม่รู้จะปรึกษาใคร มาห้องสมุดได้นะคะ เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการด้วยความเต็มใจค่ะ ^^.

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานเทคนิคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้ทำพิธีเปิดจัดกิจรรม DIY Diary : ประดิษฐ์ของขวัญแทนใจ รับวันวาเลนไทน์ (สมุดทำมือ ครั้งที่ 2) โดยการนำเศษวัสดุเหลือใช้จากการปฏิบัติงานของหน่วยซ่อมบำรุงฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และสำหรับผู้ที่สนใจ หรือกำลังมองหาของขวัญวันวาเลนไทน์ ที่ทำเองได้และถูกใจผู้รับ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 บริเวณหน้าลิฟท์ชั้น 3 สำนักวิทยบริการฯ หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/mVgzMh (Free ตลอดงานจ้า) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ กลุ่มงานเทคสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-4400-9009 ต่อ 2333, 2331, 2332

 

หน้าที่ 1 จาก 9