ฐานข้อมูลต่างๆของสำนักวิทยบริการและฐานข้อมูลวิทยานิพินธ์

*สามารถเข้าใช้งานได้โดยคลิกลิงค์ที่รูปภาพ

 

 

 

1.Webpac :: เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ สามารถสืบค้นผ่านทางระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต (Internet network)

 

2.งานวิจัย มภร :: เป็นฐานข้อมูลวิจัย(Reserch) ของคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจำนวน 445 รายการ

 

3.งานวิทยานิพนธ์ มรภ.นม :: เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Thesis,Dissertation)ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจำนวนทั้งหมด 844 รายการ

 

 4.หนังสืออิเล็กทรอนิกส์:เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจำนวนทั้งหมด 238 รายการ 

 

 5.วารสารอิเล็กทรอนิกส์:เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจำนวนทั้งหมด 5299 รายการ

 

 6.กฤตภาคอิเล็กทรอนิกส์:เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Newspapers)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีจำนวนทั้งหมด  15568 ราการ

 

 7.ห้องสมุดดิจิตอลโครงการทรัพยากรทรงคุณค่า เป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เช่น
-ผู้บริหารมหาวิทยาลัย, ภาพเก่าเล่าเรื่อง, ครูดีเด่น, ผู้สอนดีเด่น, ข้าราชการดีเด่น, ข้าราชการตัวอย่าง, บัณฑิตกิตติมศักดิ์, ศิษย์เก่าดีเด่น, ของดีโคราช. 
รวบรวมข้อมูลแล้วเผยแพร่อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอินเตอร์เน็ต 

8.TDC : Thai Digital Collection:เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของรัฐ

 

 

 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty