แนะนำฐานข้อมูลของต่างประเทศและฐานข้อมูล E-Book

 

*ข้อกำหนดในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศเพื่อการสืบค้น 

 

 • ProQuest Dissertation&Theses 

ครอบคลุมสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาในรูป Text html  และ Preview แสดงผลในรูป PDF File  มีสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ (Entries) และ มี Preview ของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน รายการละไม่น้อยกว่า 24 หน้า  ผู้จัดทำจักทำการปรับปรุงเนื้อหา (Update) โดยเพิ่มสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท อย่างน้อย 60,000 รายการ (Title) ต่อปี

            สืบค้นข้อมูล                คู่มือการใช้งาน


 • American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ The American Chemical Society ครอบคลุมสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีวารสารให้บริการจำนวน 40 รายชื่อ ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996 – ปัจจุบัน ประกอบด้วยรายการทางบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็มรูปแบบ HTML และ PDF 

            สืบค้นข้อมูล                   คู่มือการใช้งาน

 • ISI Web of Science

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารมากกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน

             สืบค้นข้อมูล                   คู่มือการใช้งาน

        
 • SpingerLink - Journal

เป็นสำนักพิมพ์ชั้นนำที่ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาหลักๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทางการแพทย์ รวมถึงสาขาทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น Behavioral Science, Computer Science, Biomedical and Life Science, Business and Economics, Mathematics and Statistics, Chemistry and Materials Science, Medicine, Chinese Library of Science, Russian Library of Science, Humanities, Social Science and Law, Physics and Astronomy, Earth and Environmental Sciences, Engineering โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ และวารสาร เป็นต้น 

             สืบค้นข้อมูล                    คู่มือการใช้งาน

 •  ProQuest ABI/INFORM Complete

หนึ่งในฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านบริหารจัดการไว้มากที่สุด โดยรวบรวมสิ่งพิมพ์มากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง ประกอบด้วย The Wall Street Journal, Eastern Edition, EIU ViewsWire, Going Global Career Guides, Author Profiles รวมถึงดุษฎีนิพนธ์ (Dissertations) และวิทยานิพนธ์ (Theses) สาขาบริหารจัดการที่ให้บริการรูปแบบฉบับเต็ม (Full Text) มากกว่า30,000 ชื่อเรื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถนำข้อมูลจาก ABI/Inform มาใช้เพื่อศึกษาภาวะการทางเศรษฐกิจ แนวโน้มทางธุรกิจ เทคนิคการจัดการ กลยุทธ์ต่างๆที่ใช้ในการบริหารจัดการ เป็นต้น

              สืบค้นข้อมูล                      คู่มือการใช้งาน

 

 

 • iGLibrary - All Collection

รายละเอียด : ฐานข้อมูลออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จากสำนักพิมพ์ iG Publishing ที่รวบรวมเอาหนังสือจากหลากหลายสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 100 สำนักพิมพ์ ครอบครุมสาขาวิชา อาทิ บริหารธุรกิจ เศษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ กฏหมาย บรรณารักษ์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลสาธารณสุข รวมถึงกรณีศึกษาในกลุ่มประเทศเอเชีย เป็นต้น สามารถ Print, Copy, Download มี Dictionary และแปลเป็นภาษาต่างๆได้กว่า 40 ภาษา พร้อมด้วย Tools และเทคโนโลยีของ iGroup Viewer

               สืบค้นข้อมูล                    ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1    

 •  Dissertations Full Text in PDF format

เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ปริญญา เอก และปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมทุกสาขาวิชา มีวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3,850 ชื่อ วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ อ่านได้ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้

                สืบค้นข้อมูล            

 

 •  Emerald

ฐานข้อมูล Emerald Management เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ครอบคลุมด้านการจัดการ (Management) , บริหารธุรกิจ (Business Administration) และวิทยาการสารสนเทศ (Information Science) รวมทั้ง สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

                สืบค้นข้อมูล 

 • ScienceDirect

เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ วิทยาศาสาตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค. ศ.1995 – ปัจจุบัน

                 สืบค้นข้อมูล 

 EBSCO ประกอบด้วยฐานข้อมูลย่อย ๆ ดังต่อไปนี้

 URL: https://search.ebscohost.com

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1
 • Academic Search Complete

เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาและครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไปและสาขาอื่น ๆ โดยมีจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,800 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ 1887

                  สืบค้นข้อมูล 

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1

 

 • Communication & Mass Media Complete

ฐานข้อมูลสาขาการสื่อสาร สื่อมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ CMMC รวมเนื้อหาของ CommSearch (เดิมจัดทำโดย National Communication Association) กับ Mass Media Articles Index (เดิมจัดทำโดย Penn State) ควบคู่กับวารสารอื่นๆ ด้านการสื่อสาร สื่อมวลชน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันมากเพื่อสร้างทรัพยากรการค้นคว้าและการอ้างอิงของสาขาการสื่อสารในขอบเขตที่ไม่เคยมีมาก่อนและให้ข้อมูลลึกลงรายละเอียดผนวกกับครอบคลุมเนื้อหาที่คุณต้องการ CMMC มีรายการดัชนีวารสารตั้งแต่ต้นจนจบ ("ทั้งฉบับ") และสาระสังเขปกว่า 550 รายการ และเนื้อหาครอบคลุมที่คัดเลือกไว้ ("ที่สำคัญ") มากกว่า 200  รายการสำหรับเนื้อหาที่รวมไว้ของชื่อเรื่องเกือบ 737 ชื่อ ยิ่งไปกว่านั้น ฐานข้อมูลนี้ยังมีวารสารฉบับเต็มกว่า 440 รายการ

                   สืบค้นข้อมูล 

 ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1

 

 • Computers & Applied Sciences Complete

ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  มีการจัดดัชนีและสาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์โดยมืออาชีพ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆ จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,200 ชื่อเรื่อง นอกจากนี้ ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง

                    สืบค้นข้อมูล 

 ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1

 

 • Education Research Complete

เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมเนื้อหาทางด้านการศึกษาทั้งหมด ตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood) จนถึงการศึกษาขั้นสูง (Higher Education) รวมถึงการศึกษาเฉพาะทางด้านต่างๆ เช่น ภาษาศาสตร์ ด้านสุขภาพ และสาขาอื่น ๆ  โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 2,400 ชื่อเรื่อง เป็นเอกสารเต็มมากกว่า 1,850 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นสูงรวมทั้งมีหนังสือ (Books and monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ อีกจำนวนมาก

                     สืบค้นข้อมูล 

 ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1

 

   
 • H.W. Wilson

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ ศึกษาศาสตร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี  ย้อนหลังตั้งแต่ ค.ศ. 1994-ปัจจุบัน กว่า 1,800 ชื่อเรื่องจาก 12 ฐานข้อมูลย่อย

              สืบค้นข้อมูล        

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1

 

 
 • eBook Collection

 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีจำนวน 5,000 กว่ารายการ สามารถยืมใช้งานในรูปแบบ

Offline ได้

              สืบค้นข้อมูล     

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1

 

 • Access Science

 ฐานข้อมูลบทความวารสารและรายงานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยบทความ มากกว่า 8,500 รายการ มีรูปภาพและมัลติมีเดียมากกว่า 18,000 รายการ

              สืบค้นข้อมูล     

ติดต่อรับ user และ password ได้ที่ https://www.facebook.com/arc.nrru1

 

 

 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty