บริการมดงานช่วยหา
พิมพ์
หมวด: หมวดหมู่ (th-th)
ฮิต: 4655

      บริการมดงานช่วยหา

บริารดงาน่วยหา ป็บริารี่งานบริทรัพยากรสาสนเทศจัทาขึ้น วัตถุสง์เพื่อช่วยเลืละอำนามสดวผู้ใ้บริเมื่หานังสือ ที่ชั้นนังสืไมพบ อตอบข้อสัาง ๆ ที่ผู้ใ้ต้องการความ่วยเลือ กรณีที่การ ช่วยเหลืเบืงต้นไม่ปบคำเ็จ

 

 

วิธีการใ้งาน

1.   เมื่ผู้ใช้แะเจ้าหน้ที่ าหนงสือที่ต้ารแ้วแต่ม่

2. ผู้ใ้บริารารถเขียนคำร้องขอความช่ยเลือ ได้ที่สุดมดาน

ณ เานเตอร์บริกรปะจำชั้นแ่ลชั้น

3. เมื่เจาหน้ที่นังสี่ผู้ใ้ต้องการ หรอหตอเรื่งนั้น ด้ เจ้าหน้าที่จะนำหนัสือมาวาี่เคเตอร์บริาร

4. เจ้าหน้าที่จะติดผู้มาับนังสืใน 1 สัปดาห์ ตามช่องทาง การสื่อสารที่ห้ไว้

 

5. หาหนด จะนหนัสืไปเ็บไว้ที่ชั้นเดิม