Information Service

 

บริกาตอคำถาม

                              เป็บริารใหม่ที่งานบรการจัทำขึ้น เพื่ำนมสะดวแก่ผู้ใ้บริาร บริารตบคำถม มีน้าที่ ตอบคำามต่าง ที่ผู้ใช้้องการทราบ มไปถึง ริการ เกี่ยวบการแนะนำกา้เคื่องสืบค้น Web OPAC สืบค้นานข้มูลจาก ใประเทศ ต่างประเ มีหน้าที่ลัการจัดารบรมค้นฐานข้อมล อลน์ การติต่อจอห้องอบรต่าง ๆ สามรถติด่อด้ที่เดียว  บรการแนะนากร เขียนบรรานุกรม ที่ถลัก เพื่้ใการเรียน แลกาทำวิจ ต่าง  อีกทั้งยัมี หน้าที่หลัการิด ประชสัมพันธ์ิจรรต่าง ๆ ที่เกิดึ้นภายนห้องสมุด

                                              

    ติอต่อ งานส่งเสริมการใ้ห้อุด                              

บริเวณหนฟต์ ชั้น 1 นัวิทบริ

 


 

Share on Myspace
Facebook Application ID is empty