Download File ไฟล์ระเบียบการใช้ห้องสมุด

ผู้มีสิทธิ์เข้าใช้บริการ

อาจารย์

- อาจารย์/ข้าราชการประจำของมหาวิทยาลัย

- อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย

พนักงาน

- พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

- พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

- พนักงานราชการ

- ลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

- นักศึกษาภาคปกติ

- นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)

- นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

- นักศึกษาปริญญาโท

- นักศึกษาปริญญาเอก

บุคคลภายนอก

- ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย

- ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในจังหวัด

- บุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร

กฎระเบียบการเข้าใช้บริการ

การปฏิบัติตนในการเข้าใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. แสดงบัตรสมาชิก ให้เจ้าหน้าที่ตรวจบริเวณทางเข้า และให้ตรวจกระเป๋าและหนังสือก่อนออกจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ต่อเจ้าหน้าที่บริเวณทางเข้า เพื่อแลกบัตรบุคคลภายนอก โดยต้องติดบัตรบุคคลภายนอกให้เห็นชัดเจน ตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และลงชื่อเข้าใช้ในสมุดทะเบียนเข้าใช้ที่จุดตรวจทางเข้า - ออก

2. ห้ามนำบัตรผู้อื่นมาใช้บริการ

3. เก็บกระเป๋า เอกสาร หนังสือ ถุงหรือหีบห่อ ไว้ในที่ๆ จัดให้ โดยนำสิ่งของมีค่าที่จำเป็นติดตัวไปด้วย

 สิ่งของมีค่าที่นำติดตัวเข้ามาภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หากเกิดการสูญหาย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

4. การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและโสตทัศนวัสดุ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ใช้ ณ สถานที่ๆ จัดไว้ให้

5. รักษาทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ

6. ไม่นำทรัพยากรสารสนเทศ ออกจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้ยืมตามระเบียบ

7. ชำระค่าบริการ ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดไว้

8. เคารพต่อสถานที่ รักษามารยาท ความสงบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นที่รำคาญแก่ผู้อื่น

9. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่ม เข้ามาภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. ห้ามสูบบุหรี่หรือสิ่งเสพติดทุกประเภท

11. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกเว้นในบริเวณที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดไว้ให้เท่านั้น

12. แต่งกายสุภาพ ได้แก่

 - ไม่สวมเสื้อสายเดี่ยว เอวลอย กางเกงขาสั้น ยกเว้นเครื่องแบบนักเรียน

 - สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น ห้ามสวมรองเท้าแตะทุกชนิด

13. ไม่ขีดเขียน ฉีก ตัด พับ ทุบ ทิ้ง แกะ ดึง หรือทำให้เกิดความเสียหายด้วยประการใดๆ แก่ทรัพยากรสารสนเทศ

14. ไม่กระทำการในเชิงชู้สาวหรือผิดศีลธรรม

15. ใช้กระแสไฟฟ้าของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในบริเวณที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดไว้ให้เท่านั้น

16. เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ในการใช้บริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอบถามบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สิทธิการยืมทรัพยากรแต่ละประเภท

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนทรัพยากรสารสนเทศจากผู้ยืมก่อนกำหนดในกรณีดังต่อไปนี้

- เมื่อผู้ยืม ยืมเกินกำหนด

- เพื่อการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ

- อื่นๆ แล้วแต่กรณีตามความจำเป็น

 

การสมัครเป็นสมาชิก

การสมัครเป็นสมาชิกของ : นักศึกษา

นักศึกษา ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทำการติดต่องานบริการยืม-คืน

และเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

- บัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงการศึกษา ( ภาคเรียนปัจจุบัน )

- ในกรณีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนและใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงการศึกษา (ภาคเรียนปัจจุบัน)

- แบบคำร้องขอเป็นสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์

การสมัครเป็นสมาชิกของ : อาจารย์

อาจารย์ ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทำการติดต่องานบริการยืม-คืน

และเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

- บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวที่หน่วยงานต้นสังกัดออกให้

กรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัว

- ข้าราชการ ให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการแทน

- อาจารย์ประจำ ให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ จากคณบดี / หัวหน้าโปรแกรมวิชา / หน่วยงานต้นสังกัด

- พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย ให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นพนักงานราชการ / ลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย ที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด

- บัตรประจำตัวประชาชน

- แบบคำร้องขอเป็นสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

นักศึกษา

 เริ่มเป็นสมาชิก ตั่งแต่วันที่สมัครสมาชิก จนถึงวันสิ้นภาคการศึกษา แต่ต้องไม่เกินกว่าวันที่ผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา หรือเมื่อปรากฎว่าผู้นั้นไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะต้องนำใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงการศึกษา (ภาคเรียนปัจจุบัน) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ งานบริการยืม-คืน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกภาคเรียน เพื่อต่ออายุสมาชิก

อาจารย์

เริ่มเป็นสมาชิก ตั้งแต่วันที่สมัครเป็นสมาชิก จนกว่าบุคคลนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นอาจารย์ อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ

ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำของมหาวิทยาลัย

 ความรับผิดชอบของสมาชิก

ความรับผิดชอบของสมาชิกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ไม่ให้ผู้อื่นใช้บัตรสมาชิก บัตรอนุญาต ใบอนุญาต ในการยืม หรือในการเข้าใช้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ต้องคืนทรัพยากรสารสนเทศภายในวันและเวลาที่กำหนด และต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับ การคืนทรัพยากรสารสนเทศ

เกินกำหนดเวลา

3. ต้องรับผิดชอบต่อการชำรุดเสียหาย หรือสูญหาย ของทรัพยากรสารสนเทศ ที่ยืมไปทุกกรณี และเป็นหน้าที่ของผู้ยืมที่ต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ ของทรัพยากรสารสนเทศ ก่อนยืมทุกครั้ง

4. เมื่อทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ หรือขาดหาย หรือเสื่อมสภาพ หรือสูญหาย ผู้ยืมต้องชดใช้ หรือชำระเงินเป็น 2 เท่า ของราคาทรัพยากรสารสนเทศ หรือตามราคาประเมินของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับค่าใช่จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด การวินิจฉัยสภาพของทรัพยากรสารสนเทศ การกำหนดราคาและค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามที่บรรณารักษ์กำหนด

5. ในกรณีที่ผู้ยืม ได้ชำระค่าเสียหายไปแล้ว หากผู้ยืมพบทรัพยากรสารสนเทศในเวลาต่อมา แล้วนำทรัพยากรสารสนเทศนั้น ส่งมอบคืนให้กับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ยืมจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายที่ชำระไปก่อนหน้านี้ คืนได้ประเภทของทรัพยากรที่ให้บริการ

ประเภททรัพยากรสารสนเทศที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1.ทรัพยากรที่สามารถให้ยืมออกนอกสำนักวิทยบริการได้

- ทรัพยากรสารสนเทศทั่วไป ได้แก่ หนังสือ ตำรา เอกสารผลงานทางวิชาการ วารสารและนิตยสารฉบับล่วงเวลา

หนังสือพิมพ์ฉบับล่วงเวลา สื่อโสตทัศนวัสดุ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ

- ทรัพยากรสารสนเทศพิเศษ ได้แก่ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์

2.ทรัพยากรที่ให้ยืมใช้ภายในสำนักวิทยบริการ

- ได้แก่ วารสารและนิตยสารฉบับปัจจุบัน หนังสือพิมพ์ฉบับปัจจุบัน หนังสือหายาก หนังสืออ้างอิง เช่น สารานุกรม พจนานุกรม ทำเนียบนามและสิ่งพิมพ์อื่นๆวิธีปฏิบัติในการยืม

การปฏิบัติตนในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

1. ผู้มีสิทธิ์ในการยืม ต้องแสดงบัตรสมาชิก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ของตนเองทุกครั้งที่ยืม

2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่อนุญาตให้นำบัตรสมาชิกผู้อื่น มาใช้ในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

3. สมาชิกทุกประเภทที่มีทรัพยากรสารสนเทศค้างส่ง จะไม่มีสิทธิ์ยืมทรัพยากรสารสนเทศรายการต่อไป

4. หนังสือชื่อเรื่องเดียวกันและครั้งที่พิมพ์เดียวกัน ยืมได้ครั้งละไม่เกิน 1 เล่ม / คน

5. ผู้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ จะต้องรับผิดชอบในการตรวจเช็คสภาพทรัพยากรสารสนเทศก่อนยืม กระทั่งส่งคืนทุกครั้งการชดใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่ชำรุด สูญหาย

ทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ ที่สูญหาย

สมาชิกทุกประเภทต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นชื่อเรื่องเดียวกันกับที่สูญหาย พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการจัดเตรียม 20 บาท / รายการ

2. กรณีจัดหาทรัพยากรสารสนเทศชื่อเรื่องเดียวกันไม่ได้ ให้จัดหาชื่อเรื่องเดียวกันที่เป็นฉบับพิมพ์ครั้งล่าสุดแทน พร้อมชำระ

ค่าธรรมเนียมในการจัดเตรียม 20 บาท / รายการ

3. หรือให้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศชื่อเรื่องหรือเนื้อหาในทำนองเดียวกันกับเล่มที่หาย ทั้งนี้ต้องได้รับการพิจารณายินยอมจากบรรณารักษ์ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการจัดเตรียม 20 บาท / รายการ

4. ในกรณีไม่สามารถจัดหามาคืนได้ ต้องชดใช้ค่าทรัพยากรสารสนเทศเล่มนั้น เป็นจำนวน 2 เท่าของราคาทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการจัดเตรียม 20 บาท / รายการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ ที่ชำรุด

สมาชิกทุกประเภทต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ต้องชดใช้ค่าซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 20 บาท / รายการ

2. ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศชำรุด เสียหาย จนไม่สามารถนำมาซ่อมแซมได้ ให้สมาชิกทุกประเภทปฏิบัติตามข้อกำหนดเดียวกับกรณีที่ทรัพยากรสูญหาย ทั้งนี้ต้องได้รับการพิจารณายินยอมจากบรรณารักษ์