เกี่ยวกับเครือข่าย ปฏิรูปการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง หน้าหลัก

      ข้อมูลฝึกอบรม
       วิทยากรในท้องถิ่น
       ข่าวการฝึกอบรม
      ข้อมูลท้องถิ่น
       ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา
      ฐานข้อมูลท้องถิ่น
       Hot Issue
Wdot.gif (182 bytes) ข่าวทางการศึกษา
Wdot.gif (182 bytes) เกร็ดความรู้ทางการศึกษา
Wdot.gif (182 bytes) ข่าว/ประกาศ
Wdot.gif (182 bytes) กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
    และบุคลากรทางการศึกษา
      ทันต่อเหตุการณ์
        
 
 

เอกสารสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ

      1. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร์
          arrow.gif (276 bytes) Download เอกสารเต็มเล่ม "สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มคณิตศาสตร"a.jpg (5127 bytes)

info.jpg (6637 bytes)

สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ
สาระที่ 2 การวัด
สาระที่ 3 เรขาคณิต
สาระที่ 4 พีชคณิต
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
สาระที่ 5 ทักษะ/ขบวนการทางคณิตศาสตร์

ln_std.jpg (2101 bytes)
   arrow.gif (276 bytes) สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการa.jpg (5127 bytes)

มาตรฐาน ค 1.1: เข้าใจถึงความหลากหลาย ของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวนในชีวิตจริง
มาตรฐาน ค 1.2: เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่าง
การดำเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหาได้
มาตรฐาน ค 1.3: ใช้การประมาณค่าในการคำนวณและแก้ปัญหาได้
มาตรฐาน ค 1.4: เข้าใจในระบบจำนวนและสามารถสำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้ได้

<<อ่านเพิ่มเติม>>

สำนักวิทยบริการ   หาวิทยาลัยาชภัฏนครราชสีมา
ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา30000 
โทร.0-4427-1123 แฟกซ์.0-4427-2647

contract to : si_num42@hotmail.com