เกี่ยวกับเครือข่าย ปฏิรูปการศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง หน้าหลัก

      ข้อมูลฝึกอบรม
       วิทยากรในท้องถิ่น
       ข่าวการฝึกอบรม
      ข้อมูลท้องถิ่น
       ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา
      ฐานข้อมูลท้องถิ่น
       Hot Issue
Wdot.gif (182 bytes) ข่าวทางการศึกษา
Wdot.gif (182 bytes) เกร็ดความรู้ทางการศึกษา
Wdot.gif (182 bytes) ข่าว/ประกาศ
Wdot.gif (182 bytes) กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
    และบุคลากรทางการศึกษา
      ทันต่อเหตุการณ์
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐ มีพระราชอัธยาศัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามบริสุทธิ์ มั่นคงในทศพิธราชธรรม ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานมากว่า 50 ปีได้ทรงมีพระราชหฤทัยที่เอื้ออาทรห่วงใยผูกพันอย่างลึกซึ้งกับพสกนิกรไทยทั่วประเทศพระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทรงปฏิบัติ
พระราชภารกิจสืบเนื่องมาโดยลำดับ พระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ทรงพระราชปรารภให้ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาตระหนักว่า

         การศึกษาและผู้มีหน้าที่ ให้การศึกษาโดยตรงคือ ครูนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดการศึกษาของประชาชนเป็นเครื่องบ่งชี้ความเจริญและความเสื่อมของประเทศ หน้าที่ของผู้ที่เป็นครูคือความเป็นความตายของประเทศผู้เป็นครู จำเป็นต้องมีความพร้อมในสามประการสำคัญ คือ เป็นผู้รู้ดีมีความดี และมีความสามารถดี รวมทั้งต้องพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สำเร็จโดยสมบูรณ์
       ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2544 นี้ใคร่อันเชิญ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯที่พระราชทานแก่ครูอาวุโสในโอกาสที่คณะครูอาวุโสเข้าเฝ้าฯรับพระราชทางเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2516
ซึ่งมีสาระสำคัญให้ครูได้ตระหนักในความสำคัญและหน้าที่แห่งตนเพื่อน้อมน้ำใจและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเป็นราชบูชา ดังนี้
        งานของครูเป็นงานพิเศษ ผิดแปลกกว่างานอื่นๆ กล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่า ครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศักดิ์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจ ซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้ว

              ความเป็นครูนั้น ผูกพันใจคนไว้ได้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องซื้อหาหรือใช้อำนาจราชศักดิ์ข่มขู่เอามา ขึ้นชื่อว่าครูกับศิษย์แล้วที่จะลืมกันได้นั้นยากนัก ผู้ที่จะไม่รู้จักไม่เอื้อเฟื้อ ครูดูเหมือนจะมีแต่คนที่กำลังลืมตัวมัวเมาในลาภยศอย่างใด อย่างหนึ่งอยู่เท่านั้น ฉะนั้น ครูจึงไม่มีเหตุอันใดที่จะต้องแสวงหาความพอใจในประโยชน์ทางวัตถุให้มาจนเกินจำเป็น เพราะหากหันมาหาประโยชน์ทางวัตุเกินไปแล้ว ก็จะทำหน้าที่ ครูหรือเป็นครูได้ไม่เต็มที่

       

สำนักวิทยบริการ   หาวิทยาลัยาชภัฏนครราชสีมา
ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครราชสีมา30000 
โทร.0-4427-1123 แฟกซ์.0-4427-2647

contract to : si_num42@hotmail.com