ภาระหน้าที่

ภาระหน้าที่

กลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทศ มหาวิทบาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Department of Audio Visual Equipment and Multimedia

ปรัชญา (Philosophy)
“โสตทัศนูปกรณ์ ครบครัน ทันสมัย เต็มใจให้บริการ”
“Equipped with modern audiovisual willing provider”

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางการออกแบบ พัฒนา ให้บริการ ให้คำแนะนำปรึกษา และฝึกอบรม สื่อโสตทัศนูปกรณ์ที่เป็นเลิศ

พันธกิจ (Mission)
1. คัดเลือกและจัดหาโสตทัศนูปกรณ์
2. ผลิตสื่อโสตทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย
3. ส่งเสริมการใช้สื่อโสตทัศน์
4. บริการโสตทัศนูปกรณ์
5. ซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
6. ฝึกอบรมด้านโสตทัศนูปกรณ์
7. แนะนำ ให้คำปรึกษาการใช้โสตทัศนูปกรณ์

ภาระหน้าที่ของกลุ่มงานโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

1.การให้บริการโสตทัศน์ประจำห้องประชุม และห้องเรียน อาคารเรียนรวม 2 อาคาร จำนวน 60 ห้องเรียน

ห้องประชุมสุวัจน์1อาคาร31

ห้องประชุมสุวัจน์ 1 (สำหรับประชุมสภามหาลัย) จำนวน 50 ที่นั่ง อาคาร 31 ชั้น 3

ห้องประชุมสุวัจน์2อาคาร31
    ห้องประชุมสุวัจน์ 2 จำนวน 500 ที่นั่ง  อาคาร 31 ชั้น 3
ห้องประชุม สุวัจน์3
   ห้องประชุมสุวัจน์ 3 จำนวน 1000 ที่นั่ง อาคาร 31 ชั้น 8

IMG_5033 ห้องประชุมดร.เศาวนิต จำนวน 200 ที่นั่ง อาคาร 9 ชั้น 3

70 ปี2
   หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี จำนวน 2000 ที่นั่ง

งานผลิตสื่อมัลติมีเดีย การให้บริการบันทึกวีดิทัศน์/การให้บริการบันทึกภาพนิ่ง/ตัดต่อรายการ/ผลิตสื่อการเรียนการสอน ฯลฯ