วันที่  26 ธันวาคม ๒๕๖๑ สถานที่ ณ มหาวิทยาลัย…

วันที่ วันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ สถานที่ ณ ห้อง…

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 สถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศา…

วันที่  19 – 21 ธันวาคม 2561 สถานที่ ณ …