เลือกฝ่ายที่ต้องการสมัครช่วยงานจิตอาสา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

ชั้น 6 อาคาร 23

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Click.

ฝ่าย IT - CARE

ชั้น 5 อาคาร 23

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Click.

© 2017 |   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา